Gündeme Farklı Bakış - 2013 Mersin

-
Sponsorlu bağlantılar

Rüyada Güneş Görmek

Sponsorlu bağlantılar

 

Rüyada Güneş Görmek Anlamı :

 

İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada güneş görmek, sul­tanların sultanına delalet eder. Zira insanlara verdiği türlü türlü faydalar ve maslahatlarla birlikte güneş gökyüzünde olan en parlak cisimdir. Bazen güneş, rüyada görülen yerin hükümdarına, gökyüzü de, o hükümdarın üs­tünde olan hükümdara delalet eder.

Bazen de güneş tek başına görüldüğünde kişinin, lideri, yol göstereni, hocası, babası, kadın için kocası gibi rüya sahibinin üzerine saltanat sahibi olan kimseye delalet eder. Güneş, hükümdarın, reisin ve patronun hanımı veya kızı gibi şerefli bir kadına veya rüya sahibinin hanımına, annesine yada kızına delalet eder. Zira şairler, bakire kızları güzellikte güneşe ben­zetmişlerdir. Yusuf (a.s.)ın rüyasında gördüğü güneş, annesine veya teyze­sine veya ninesine ya da güneş, babasına ve annesine delalet eder denil­miştir. Tüm bunlar tabirde uygun tevillerdir. Zira güneş baba ile tevil edi­lirse bu parlaklık ve ışıkta aya olan üstünlüğünden dolayıdır. Anne ile tevil edilirse bu da güneşin arap lügatında te’nis (dişi) sığasında, ayın da tezkir (erkek) sığasında olduğundan dolayıdır.

Rüyada güneşte görülen her durumun tevili yukarda sayılanların du­rumlarına ve rüyanın delaletlerine göre yapılır. Güneşin yere düştüğünü veya bir kuşun onu yuttuğunu veya denize düştüğünü ya da ateşte yandığını veya kararıp kaybolduğunu görmek, güneşe nispet edilen kimsenin ölmesine delalet eder. Güneşin tutulduğunu veya tozla ve dumanla kaplandığını ve ışığının azaldığını ya da gökyüzünde düzensiz bir şekilde deveran ettiğini görmek, tabirde güneşe nispet edilen kimseye hastalık, üzüntü, gam ya da endişe verici bir durumun arız olmasına, eğer bu kimse hasta ise ölümüne delalet eder.
Bir sebep yokken güneşin tutulması ya da toz ve dumanla kaplanması bu kimsenin zulmüne ya da küfür ve sapkınlığına delalet eder. Güneşi avu-cuna aldığını veya mülküne alıp odasına götürdüğünü ya da ışığının evine girdiğini görmek, rüya sahibinin saltanatının kuvvetlenmesine, liyakatli ise izzet ve şeref bulmasına ya da gurbette ise evin reisinin gelmesine delalet eder. Eğer bu durumlar yoksa hamile kadının erkek ya da kız çocuğu rüyada görülen bir takım alametler ile anlaşılır. Mesela güneşi elbise ile örttüğünü veya kabın içine soktuğunu görmek, çocuğun kız olduğuna delalet eder.

Güneşi avucuna aldığında veya odasına soktuğunda karanlık olduğunu ve ışığının gittiğini görmek, rüya sahibinin mülkünde ve ailesi konusunda aldanmasına veya bir hükümdarın saldırısına uğramaya veya yanında çalışan bir kimsenin ona düşmanlık yapmasına ya da kayıp olan kimsenin gelmesine ya da bir hastanın ölümüne veya hamile kadının düşük yapmasına ya da bir erkek çocuk doğurmasına delalet eder. Güneşi batıdan doğduğunu veya battıktan sonra tekrar doğduğu yere döndüğünü görmek büyük bir ibretlik olayın meydana çıkmasına delalet eder. Bazen de bu rüya güneşin delalet ettiği kimsenin istediği yolculuğundan geri dönmesine ya da güneşin doğu­munun ya da batımının o zamandaki faydasına göre adalet ve zulme delalet eder. Bazen bu rüya hastalığın depreşmesine delalet eder.

Güneşin doğduk­tan sonra tekrar battığını gören kimsenin yanında hamile yakını varsa ceni­nin ortaya çıktıktan sonra ölmesine delalet eder. Bazen de bu rüya gurbette olan kimsenin garip ve ilginç mallarla dönmesine delalet eder. Yada hapiste olan kimsenin hapisten çıktıktan sonra tekrar hapse girmesine veya kişinin küfründen sonra müslüman olmasına yada zulmünden tövbe eden kimsenin sapkınlığa geri dönmesine delalet eder. Bu rüyayı gören kimse iyi veya kötü gizli işler yapıyorsa işlerinin kapalı kalmasına veya açığa çıkma­sına delalet eder. Ancak rüya sahibine gece vakti bir hanımla evlenmişse ya da bir cariye satın almışsa, hanımının ailesine cariyenin de satıcısına geri dönmesine delalet eder.

Güneşin battıktan sonra tekrar doğduğunu görmek, hanımım boşayan kimsenin ona geri dönmesine, hamile olanın doğurmasına, geçim darlığı çeken kimsenin bilhassa geçimini güneş sebebi ile temin ediyorsa, tekrar genişliğe çıkmasına, hasta olan kimsenin ise güneşin doğması ile gölgenin gitmesinden dolayı ölmesine delalet eder. Ayeti kerimede şöyle buyrulur (Sonra nasıl güneşi ona delil kılmıştı? Sonra nasıl tutup onu azar azar kendimize almaktayız)244 Bu rüya savaşta ve cihatta olan kimsenin zafere ermesine delalet eder. Zira güneş Yuşa (aleyhisselam) savaşta iken battık­tan sonra tekrar doğmuş ve onun zafere ermesine vesile olmuştur Fakir olan kimsenin bu rüyayı kışın görmesi elbise ve zenginliğe, yazın görmekte üzüntü, hastalık ve hummaya delalet eder.

Rüyada ölü olan bir kimsenin yaz ayında güneşin altında oturduğunu görmek, sultanla birlikte olduğundan dolayı üzüntü ve azap çektiğine de­lalet eder. Kendisinin güneşe dönüştüğünü görmek, parlaklığı miktarınca saltanat elde etmesine, güneşin zincirle asılmış olduğunu görmek, yöneti­cilik yapmaya ve yönetiminde adil olmasına delalet eder. Rüyada güneşte oturmakla tedavi olduğunu gören kimse, hükümdar tarafından nimetler kazanır. Güneşin ışığını batıdan doğuya kapladığını gören kimse ehil ise büyük bir hükümdarlık elde eder. Değilse ülkelerde adından bahsedilen büyük bir ilim adamı olur. Güneşi sahiplendiğini veya güneşte yer edindi­ğini gören kimse, hükümdarın yanında sözü makbul olan kimselerden olur.

Güneşin saf ve parlak bir şekilde üstüne doğduğunu gören kimse yöne­tici ise yönetiminde kuvvet elde eder. Emir ise hükümdardan büyük bir hayır görür. Eğer halktan bir kimse ise helal rızık kazanır. Kadın ise koca­sından kendisini sevdirecek bir durum görür. Güneşin evinde doğduğunu gören kimse tüccar ise ticaretinde kazanç sağlar. Evlenmek istiyorsa güzel bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi kadın ise evlenir ve kocası tarafından rahat bir yaşam sürer. Güneşin ışığı hükümdarın heybetine ve adaletine delalettir. Güneşin kendisi ile konuştuğunu gören kimse sultan tarafından mertebe kazanır. Güneşin sadece başı üstüne doğduğunu görmek, büyük bir işe nail olmaya ve büyük miktarda dünyalık kazanmaya delalet eder.
Güneşin sadece ayaklarının üzerine doğduğunu görmek, çiftçilik ile helal mal kazanmaya delalet eder. Güneşin elbisesinin altında doğduğunu ve insanların bunu bilmediğini görmesi abraş hastalığına delalet eder.

Gü­neşin elbisesinin altından doğması kaydıyla diğer azalardan doğduğunu görmek te abraş hastalığına delalet eder. Karnının yarıldığım ve içinden güneş doğduğunu görmek, o kimsenin ölümüne delalet eder. Güneşin kadı­nın koynundan girip eteğinden çıktığını görmesi hükümdarla evlenmesine delalet eder. Güneşin avret mahalline girdiğini görmesi onun zina ettiğine delalet eder. Güneşin tamamı ile battığını kendisinin de güneşin peşinden gittiğini görmesi ölümüne delalet eder. Kendisinin güneşi takip ettiğini ve güneşin yürüdüğünü ve batmadığını görmesi, hükümdara esir düşmeye de­lalet eder.

Güneşin ihtiyar adama dönüştüğünü görmek, hükümdarın Allah Teala için tevazu yaptığına adil davrandığına, kuvvet kazanmasına ve müslümanların hallerinin güzelleşmesine delalet eder. Güneşin genç bir adama dönüştüğünü görmek, müslümanların durumunun zayıflamasına ve hükümdarın zulmetmesine delalet eder. Güneşten ateş çıktığını ve etrafın-dakileri yaktığını görmek, hükümdarın, çevresindeki bazı kimseleri öldür­mesine delalet eder. Güneşin kırmızılaştığını görmek, memlekette fesat çıkmasına, sarılaştığını görmek, hükümdarın hastalanmasına, siyahlaştığını görmek, hükümdarın mağlup olmasına ve musibete maruz kalmasına dela­let eder.

Güneşin battığını görmek, isteğine ulaşamamasına, güneşle çekiştiğini görmek, hükümdara isyan etmesine, güneşin ışığının azalması hükümdarın heybetinin azalmasına delalet eder. Güneşin ikiye ayrıldığını yarısının kal­dığını yarısının gittiğini görmek, hükümdara karşı isyan çıkmasına, kalan yarım güneşin giden yarım güneşi takip ettiğini ve ikisi birleşip tam bir gü­neş olduklarını görmek, isyancıların şehri ele geçirmesine giden yarım gü­neşin, kalan yarım güneşe döndüğünü ve onunla bitiştiğini görmesi hüküm­darın isyancılar üzerine zafer kazanmasına delalet eder. Her iki yarımın da başlı başına bir güneş olduklarını görmek, isyancıların, hükümdarın elindeki mülk kadar mülk kazanmalarına ve hükümdara rakip olmalarına ve memle­ketin yarısını almalarına delalet eder.

Güneşin düştüğünü görmek, hükümdarın veya anne babanın musibete maruz kalmasına delalet eder. Güneşin bir evde doğduğunu ve tüm evi ay­dınlattığını görmek, o evin ehlinin izzet, ikram ve rızık elde etmesine de­lalet eder. Güneşi yuttuğunu gören kimse üzüntülü bir yaşam sürer. Eğer rüya sahibi hükümdar ise ölür. Güneşin ışığının kendisine isabet ettiğini gören kimseye Allah Teala büyük bir hazine ve mal ihsan eder.

Güneşin yatağına indiğini gören kimse hastalanır ve bedenini iltihap sarar. Eğer rüyayı gören kimse rüyada bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorsa bu rüya berekete ve kolaylığa delalet eder. Çoğu insanlarda ise bu rüya sıhhate delalet eder. Güneşin kendisine bir şey verdiğini veya kendisinden bir şey aldığını görmek, hayırlı değildir. Güneşi olduğu şekil üzere görmek, hayra alamettir. Güneşte görülen fazlalık veya noksanlık zarara delalet eder. Güneşin sıcağından gölgeye sığındığını gören kimse üzüntüsünden kurtulur. Gölgede üşüdüğünden dolayı güneşte oturduğunu gören kimsenin fakirliği gider. Zira soğuk fakirliktir.

Güneşin ve yıldızların bir yerde toplandıklarını onlara sahip olduğunu ve güneşin ışığının ve parlaklığının olduğunu görmek hükümdar, vezir ve reislerin yanında sözü makbul olmasına delalet eder. Eğer güneşin ışığı yoksa bu rüyada hayır yoktur. Rüyada güneşin ve ayın üzerine doğduklarını görmek, anne ve babasının kendisinden razı olduklarına delalet eder. Gü­neş ve ayın ışıklarının olmaması anne ve babasının kendisinden razı olma­dıklarına delalet eder. Güneş ve ayın sağında, solunda, önünde veya arka­sında olduğunu görmek, büyük bir musibete, korkuya, belaya ve hezimete uğramasına ve kaçmaya mecbur kalmasına delalet eder. Zira ayeti keri­mede (Ve güneş ve ay toplanır.

Der insan o gün: nereye kaçmalı)245 buyrulmuştur.Güneşin, ayın ve yıldızların siyahlaştığını ve renklerin bulanıklaştığını görmek, dünyadaki nimetlerin değişmesine, güneşin tutulması hükümdarın bir belaya maruz kalmasına, bulutun güneşi kapattığını ve ışığını giderdiğini görmek, hükümdarın hastalanmasına, güneşin bulutlar içerisinde hareketsiz durduğunu ve oradan çıkmadığını görmek hükümdarın ölümüne delalet eder. Bazen güneş bir âlime bulutların güneşin yüzünden açılması o âlimin üzüntüden kurtulmasına delalet eder.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada güneş en büyük hü­kümdara veya halifeye, babaya, altına veya güzel bir kadına delalet eder. Güneşi zamanları değişik farklı yörüngelerde görmek, farklı bölgelerde is­yancıların hükümdara karşı çıkmalarına delalet eder. Ayda böyledir. Ay ve güneşin kendisi ile birlikte konuştuğunu ve onlarla birlikte yürüdüğünü gö­ren kimse ölür. Savaşta olan bir kimsenin güneşi bir yerde görüp de başka yerde görmemesi, zafer elde etmesine, savaşta değilse bir ilme ulaşmasına delalet eder. Güneşin ışığının kendisine gelmediğini gören kimse hükümdar ise, heybetini kaybetmesine, komutan ise makamım kaybetmesine, vali ise görevinden alınmasına, halktan bir kimse ise maişetinin kesilmesine, rüya sahibi kadın ise, evlendiğinde kocasının kendisine nafaka vermemesine delalet eder. Yolcu olan kimsenin rüyasında güneşin beldesi üzerinde par-ladığını görmesi, sağ salim evine ulaşmasına delalet eder.

Güneşin doğudan saf parlak bir şekilde doğduğunu ve aynı şekilde batıdan battığını görmek, o belde halkının hayra nail olmasına ve hükümdarın vasıtasıyla güzel bir yaşam sürmesine delalet eder. Güneşin batıdan doğduğunu görmek, rüya sahibinin insanlar arasında rüsvay olmasına, bir kimse ile aralarında sır varsa bu sırrın ortaya çıkmasına bazen de gizli işleri açığa çıkmasına delalet eder. Güneşin olduğu şekilden başka bir şekle girdiğini görmek, o beldede fitne çıkmasına delalet eder.

Güneşte oturduğunu gören kimse gökyüzünden inecek geniş nimetlere nail olmaya delalet eder. Güneşin gerçekte olduğu gibi doğudan doğup ba­tıdan battığını görmek, bütün insanlar için hayra ve amellere bazı insanlar içinde erkek çocuklara, köleler için azad edilmelerine, vesair insanlar için sevindirici haberlere delalet eder. İşini gizlemek isteyen kimseler için rü­yada güneş görmek o işin ortaya çıkmasına delalet eder. Güneşin batıdan doğduğunu gören kimse bir takım işlerini gizlemeye çalışsa da onların or­taya çıkmasına delalet eder. Rüya sahibi hasta ise vefat etmesine gözünde ağrı varsa gözünün iyileşmesine ve kör olmamasına, yolcu ise yolculuğun­dan dönmesine, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse içinde hayra ermesine delalet eder. Güneşin güneyden kuzeye gittiğini görmekte bu tevildedir.

Güneşi karanlık bir şekilde veya kırmızı renkte veya olduğundan deği­şik bir surette görmek, tüm insanlar için şerre alamettir. Bu rüya bazı insanlar için işsizliğe, bazıları için rüya sahibinin çocuğunun hastalanmasına veya zorluğa düşmeye ya da gözlerin ağrımasına delalet eder. İşlerini gizli tutmak isteyen kimse için bu rüyayı görmesi, istediğinin olmasına delalet eder. Birden fazla güneşin kendisini çevrelediğini görmek, yolcu ve süvari­ler için hayra alamettir. Hastalar içinse zorluk ve ölüme delalettir. Güneşin kendisine bir şey verdiğini veya ondan bir şey aldığını görmesi iyi değildir. Güneşin vermesi şiddete, alması telef ve helaka delalettir.

Güneşin kendisine ışıklarını saçtığını görmek, halife ile arkadaş ol­maya ve kendisine bahşişler vermesine delalet eder. Güneşin haddinden fazla sıcak saçtığını ve kendisine de sıcağın isabet ettiğini gören kimse hü­kümdar tarafından üzüntüye maruz kalır. Güneşten kaçtığını gören kimse, hanımından veya hükümdardan ya da kötü bir şeyden kaçar. Güneşin er­keklik uzvundan çıktığını gören kimsenin ilende hükümdar veya devlet adamı olacak oğlu olmasına delalet eder. Güneş ve ayın ışıklarının bir araya geldiklerini görmek, güzel bir kadınla evlenmesine delalet eder.

Güneşin batıdan doğması mülke delalet eder. Veya rüya sahibinin rüsvay olmasına ya da tövbe etmesine ya da yeryüzünde bir olay meydana gelmesine hasta için sağlığa delalet eder. Bulutun güneşin önünden çekildiğini görmek, hü­kümdarın hastalığının ve üzüntüsünün gitmesine delalet eder. Ancak gü­neşte yürüdüğünü gören kimse yolculuğa çıkar. Güneşin yeryüzünde doğdu­ğunu görmek kıtlığa ve yangına delalet eder. On tane güneşi aldığını ve elbisesine koyduğunu görmek, on bin dinara (altın paraya) delalet eder. Bazen güneş kendisi ile doğru yola ulaşılan âlim kimseye delalet eder. Gü­neşin bulutlarla örtündüğünü görmek, halkına yaptığı zulümden dolayı hü­kümdarın görevden alınmasına delalet eder.

Güneş ve ayın çarpıştıklarını görmek, iki hükümdarın savaş yapmasına delalet eder. Rüyada aya ve gü­neşe secde ettiğini gören kimse büyük bir günah ve suç işler. Güneşin ışık­larının kendisinden çıktığını gören kimse saltanat ve devlete nail olur. Gü­neşin yıldızlarla birlikte olduğunu ve yıldızların önüne geçtiğini gören kimse, düşmanlarını kahreder, onların üzerine kuvvet sağlar, sevinci artar ve dünyalık payı güzel olur. Bazen güneşi görmek, rızıklara, maişete, hida­yete, hakka tabi olmaya ve güzel elbiselere delalet eder.

Güneşte oturduğunu veya güneşe sahip olduğunu gören kimse hasta­lıklardan şifa bulur. Yaz ayında güneşte oturduğunu veya ona sahip oldu­ğunu görmek üzüntülere, sıkıntılara, fakirliğe ve hastalıklara delalet eder. Bazen güneşi görmek, onun doğduğu veya battığı tarafa yolculuk yapmaya delalet eder. Güneşin tepede olduğunu görmek, kadir ve kıymetin yüksel­mesine delalet eder.

Güneşi inerken görmek, fakirliğe, ziyana, üzüntüye ve sıkıntılara de­lalet eder. Bazen güneşler görmek, bidatlere, korkuya ve geçim sıkıntısına delalet eder. Güneşler görmek, güzel yüzlü kimselerin bir araya gelmesine delalet eder. Bazen güneş görmek, güneşle isimlenen “şemseddin” gibi kimselere delalet eder. Güneşin ışığının arttığını ve gözlerin kamaştığını görmek, eşyaların çoğalmasına ancak faydaların zayi olmasına delalet eder.

Güneşi yediğini gören kimse, güneşten istifade ederek çok mal elde eder. Bazen de bu rüya bu kişinin astronomi ilmini öğrenmesine delalet eder. Güneşin kendisini yaktığını gören kimse güzel bir yüzün sevgisinden dolayı helak olur veya güneşin delalet ettiği kimse tarafından büyük bir felakete uğrar. Bazen de bu rüya inancının bozukluğuna ya da bir günah hususunda adak adamaya delalet eder. Kadının rüyada güneşi taşıdığını görmesi kocaya veya güzel bir çocuğu olmasına delalet eder.

Güneşin açık bir dille kendisi ile konuştuğunu görmek, cin çağırma ilmini öğrenmeye ve onları büyük kimselere göndermeye veya rüya sahibinin tercüman olmasına delalet eder. Güneşi, ayı ve yıldızları görmek (Yusuf aleyhisselamın kıssa­sına binaen) belalara, hapise ve ailenin kendisine haset etmesine neticede ise mülk sahibi olmaya ve dinin de güzel bir akıbete ulaşmaya delalet eder. Güneşi görmek, kandile de delalet eder. Zira ayeti kerimede (Ayı kılmış içlerinde bir nur, güneşi de kılmış bir lamba)247 buyrulmuştur.

Güneşin batıdan doğması korkuya ve ürpertiye, hükümdarın halkına zulüm etmesine ve düşmandan geri dönmeye delalet eder. Bazen de yolcu­nun yolculuğundan zararlı ve üzüntülü bir şekilde dönmesine delalet eder. Bu rüya dinden dönmeye tövbe eden kimsenin fasıklığına ve zorla iman etmeye delalet eder. Güneşin ekinleri ve bostanları yaktTğını ve sıcaklığın insanlara zarar verdiğini görmesi, hastalıklara, vebaya, ileri gelen kimsele­rin zulmüne, felaketlere ve yiyeceklerin pahalanmasına delalet eder. Gök­yüzünde çok sayıda güneşin olduğunu ve bunun insanlara eziyet verdiğini görmek, zalim kavimlere ve şerli kimselere delalet eder. Eğer bu durumun insanlara fayda verdiğini görürse, adaletli kimselere ve karlı ticaretlere delalet eder. Bazen de bu fayda ekinlerde, meyvelerde ve güneşe ihtiyaç duyan her şeyde görülmesine delalet eder.

Rüyanızda Güneş Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Güneş Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Güneş Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Güneş Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Güneş Rüya Tabiri , Rüyamda Güneş Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

Kategori: Yaşam

8 Yorum Yapılmış.

 1. Eczaci Ali diyor ki:

  Sabah namazı için kalktığımı görüyorum.güneşin doğmasına 15 dakika varmış.namaza duruyorum.daha sünnete durmuşken güneş doğmaya başlıyor.namazı güneş doğmadan kılayım derken dilim dolaşıyor ve sureleri okuyamıyorum.pırıl pırıl bir gök yüzünde pırıl pırıl güneş ışıkları geliyor ama ben namaz kılacağım diye namaz kılarken güneş ışıklarından eğilerek kaçmaya çalışıyorum

 2. HANDAN diyor ki:

  istihare yaptım o kişiyle OTURMUŞUM SIRTIMADA GÜNEŞ VURUYORDU VE BİZDE KONUŞUYORDUK

 3. Ayberk Kaan erdem diyor ki:

  Balkona çıktım ay ve güneş yanyanaydı güneş bir battı çıktı sonra kuzeyden çıktı bu arada 5 tane meteor gibi birşeyler yağdı çok korktum geri çekildiler sanki zaman geri gitti yorumlarsanız sevinirim

 4. nihal diyor ki:

  karşılıklı iki tepe üzerinden birine çıkıyorum karşımdaki tepede iki tane yan yana dolunay var ve arasından güneş 3 kere doğup gökyüzüne doğru yükseldi ve karşıdan seyredip şükür ettim anlamı nedir?

 5. Hakan diyor ki:

  Rüyamda ay ile güneşi yanyana gördm ve çok güzeldi dolunay ve güneş sadece izliyorm yorumlarsanız çok sevinirim.

 6. canan tongüç diyor ki:

  rüyamda deniz kenarında bi yerdeyim güneş karşı kıyıdan doguyur ama bi süre sonra bulutların arasına giriyor bilmedigim bi yerdeyim

 7. hüseyin çalışkan diyor ki:

  rüyamda güneş batmıştı. benimde boy abdesti almam gerekiyorduki akşam namazını kılayım. o sırada güneş battığı yerden tekrar doğmaya başladı görünce hemen banyoya koştum abdest almaya başladım su sıcaktı fakat ben ne pahasına olursa olsun abdestimi almaya çalıştım. (hayırlısı)

 8. Ebru diyor ki:

  rüyamda sanıyorum akşam üzeri ve güneş tutulması oluyor..güneş tutulduktan sonra yanyana 2 güneş oluyor..güneş kızıl renkteydi yanlış hatırlamıyorsam..birde cumhur başkanını gördüm pantolonunun fermuarı arkadaydı ben farkediyorum ama söylemiyorum utanmasın diye fakat başkaları söylüyor sanıyorumfarkediyor biranda aynı eve giriyorduk..sonra eve girince bir odaya girip ters giydiği pantolonunu düz giyiyor..böyle bir rüyaydı(hayır olsun)


Facebook FriendFeed Twitter RSS Beslemesi

Mersin 2013-2014 |

Copyright © 2012 Bilgi Zamanı
sitemap Reklam Gizlilik Politikası