Bilgi Zamanı

İşveren Örgütleri

İşveren Örgütleri
21 Temmuz 2013 - 11:35 'de eklendi ve 1355 kez görüntülendi.

İşveren örgütleri, işverenlerin, etkinlik alanlarına giren bölgelerdeki iş olanaklarını değerlendirip geliştirmek, ortak çıkarları doğrultusundaki görüşleri kamuoyuna yansıtmak, bazı durumlarda da fiyatlar, ürünler ve dağıtım kanalları üzerinde denetim kur­maya yönelik önlemler almak amacıyla bölge ya da iş kolu temelinde kurdukları örgütler.

En eski ve en yaygın işveren örgütleri, ticaret odalarıdır. Ticaret odaları pek çok ülkede iş olanaklarını geliştirmek ve toplu­luğun durumunu iyileştirmek amacıyla ku­rulmuş olmakla birlikte, Fransa’daki ticaret odaları kamuya ait ticaret kuruluşlarının yönetsel açıdan denetlenmesi görevini de üstlenmişti. İlk chambre de commerce’i (ticaret odası) 1599’da Marsilya kenti kurdu ve ticaret yasalarını düzenleme, çeşitli ülke­lere konsolos, elçi ve ticari heyetler gönder­me yetkilerini bu odaya verdi. Günümüzde Fransız odalarının (chambres) kendi yöne­timleri altında çalışan hisse senedi borsaları, gümrük antrepoları, mal borsaları, liman, dok, kanal taşımacılığı, havayolu tesisleri bulunmaktadır.

1768’de Jersey’de (Channel Adaları) kuru­lan ilk İngiliz ticaret odası, bağımsız sanayi ve ticaret kuruluşlarının ortak yerel çıkarla­rı koruyup geliştirmek amacıyla oluşturdukları bir birlikti. Zamanla ekonomik gelişme­ye bağlı olarak pek çok ülkede çok sayıda ticaret odası kuruldu. Gerçek anlamda uluslararası alanda etkin­lik gösteren tek ticaret odası, ticaret ör­gütlerinin, ticari şirketlerin ve tüccarların dünya çapındaki federasyonu olarak 1920’de kurulan Uluslararası Ticaret Oda­sı.’dır (ICC).

İşkolu temelinde örgütlenmiş işveren ör­gütleri, etkinliklerini ender olarak ulusal sınırların dışına taşırmalarına karşın, fiyat­lar, satışlar, ürünler ve teknoloji üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Çağdaş anlam­daki ilk işveren örgütleri 19. yüzyıl sonların­da ABD, İngiltere ve Japonya gibi ülkeler­de ortaya çıktı. Bununla birlikte Fransa’da daha 1821’de bu tür işveren örgütleri kurul­muş bulunuyordu. İşveren örgütlerinin ço­ğunun etkinlikleri, belirli üyelerinin, ortak çıkarlar doğrultusundaki görüşleri kamuoyu­na yansıtmalarıyla sınırlanmıştır; ABD’ deki işveren örgütleri bu amaçla Kongre’de lobi etkinliklerinde bulunur. Bazı ülkelerde fiyatlar ve üretim düzeyleri üzerinde belli bir denetimi olan işveren örgütleri bulun­makla birlikte, ABD gibi güçlü antitröst yasalara sahip ülkelerde bu tür örgütlerin ömürleri oldukça kısa olmuştur. İngiltere, Avustralya ve Hindistan gibi kimi ülkelerde işçi-işveren sorunlarıyla ilgi­lenmek üzere ayrı işveren örgütleri kurul­muştur. Fransız işveren federasyonlarında ise üyelerin hem imalatçı, hem de işveren olarak çıkarları temsil edilir. Almanya’da işveren örgütleri bir çeşit işveren sendikası niteliği taşır ve özellikle toplu sözleşmelerin yapılmasında önemli rol oynar.

Türkiye’de en büyük işveren örgütü 1950’de kurulan Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği’dir (TOBB). Bütün sanayi ve ticaret odalarıyla borsaları bünyesinde top­layan TOBB yasada tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurulu­şu olarak tanımlanmıştır. Özel sektörün sorunlarının çözümü yönünde çok yönlü etkinlikler gösteren örgüt, ayrıca kamu kuruluşlarıyla ortak çalışmalara girişmekte, hükümetle yakın ilişkiler kurmaya çalış­maktadır. İşverenlerin, özellikle işçi sendi­kalarına karşı çıkarlarını savunmak amacıy­la oluşturdukları güçlü sendikal örgütleri de bulunmaktadır. 1961’e değin bazı işkollarıy- la sınırlı olarak kurulan işveren sendikaları­nın bu tarihten sonra ülke çapında örgütlenmeleriyle 20 Aralık 1962’de Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ku­ruldu. Kamu işveren sendikalarının da üye olabildiği TİSK ve öbür bağımsız işveren sendikaları, işveren çıkarlarını savunmaya yönelik çeşitli etkinlikler yürütmekte, özel­likle toplu iş görüşmelerinde ağırlığını du­yurmaktadır. Türkiye’de ayrıca dernek biçi­minde kurulmuş çeşitli işveren örgütleri de etkinlik göstermektedir. Bunların en önem­lisi 1971’de ülkenin en büyük sanayi işverenlerince kurulan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’dir (TÜSIAD).

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER