Bilgi Zamanı

Baro Ne Demek

Baro Ne Demek
03 Temmuz 2013 - 12:10 'de eklendi ve 1862 kez görüntülendi.

Baro Ne Demek, Baro Ne Demektir, Baro Hakkında Bilgi

Baro, hukuk mesleğinin sorunlanyla ilgi­lenmek üzere yerel, ulusal ya da uluslarara­sı düzeyde örgütlenmiş avukatlar topluluğu. Barolar, genellikle, avukatlann mesleki çı- karlannı koruma ve geliştirme, hukuk siste­mine ilişkin reform önerileri hazırlama, araştırma projelerini destekleme ve mesleki kuralları düzenleme gibi amaçlar taşır. Barolann, avukatlığa başlamak için zorun­lu olan sınavları uygulama ve gerekli staj­yerlik programların denetleme görevini üstlendiği de olur. Baroya üyelik koşullan ülkeden ülkeye değişir. Örneğin ABD’de, hukuk fakültesi mezunları ancak eyalet mahkemelerinin görevlendirdiği kişilerce düzenlenmiş sınavlarda başan gösterdikten sonra eyalet barolanna kabul edilirler. Avusturya’da ise bir avukatın baro üyesi olabilmesi için yedi yıllık hukuk deneyimi bulunması gerekir. Birçok ülkede avukatla­rın baroya üye olması zorunludur. Türkiye, Almanya, Japonya, Nijerya, İsrail, Fransa ile ABD eyaletlerinin yarısından çoğunda avukatlık mesleğini sürdürmek için baro üyesi olmak gerekir. İngiltere, Norveç ve isveç’te ise baro üyeliği isteğe bağlıdır. Çoğu barolann, üyelerini cezalandırma yetkisi vardır. Buna karşılık barodan çıkar­maya, yani bir avukatın mesleğini sürdüre­bilmesi için gerekli olan ruhsatın elinden alınmasına ilişkin işlemleri genellikle mah­kemeler yürütür. Örneğin Fransa’da avu­katlara disiplin cezası verme yetkisi büyük ölçüde Yargıtay’a aittir. Türkiye ve Alman­ya’da ise bu işlemleri baro disiplin kurulu yapar.

Türkiye’de 19 Mart 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında dü­zenlenmiş olan barolar, mesleki hizmetleri görmek, mesleki ahlak ve dayanışmayı ko­rumak, avukatlığın genel yarara uygun ola­rak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğin­de meslek kuruluşlarıdır. Bölgesi içinde en az 15 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına ya da bunların birleşerek bir baro kurmasına, bütün baro­ların katılmasıyla oluşan bir üst örgüt niteli­ğindeki Türkiye Barolar Birliği (TBB) ka­rar verir. Barolar, kuruluşlarını TBB’ye, bu örgüt de Adalet Bakanlığı’na bildirir. Tür­kiye’de ilk baro Osmanlı Döneminde, 1876 tarihli Dersaadet Davavekilleri Cemiyeti Nizamnamesi’ne dayanılarak kurulmuştur.

1136 sayılı yasaya göre baroya kayıtlı bütün avukatların oluşturduğu genel kurul, kendi üyeleri arasından iki yıllık bir dönem için bir başkan ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu gibi organlan seçer. 1982 Anayasası’nın 135. maddesiyle kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşla- na getirilen siyasetle uğraşma yasağı, baroları da kapsamaktadır. Ayrıca siyasal partiler de baro ve TBB seçimlerinde aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde propaganda yapamazlar.

Merkezi Ankara’da olan TBB’nin genel kurulu, baroların avukatlıkta en az 15 yıl kıdemi olan üyeleri arasından iki yıl için seçecekleri en az ikişer delegeyle oluşur. Genel kurul, kendi üyeleri arasmdan iki yıllık bir dönem için bir başkan ve öteki kurul üyelerini seçer. TBB, adalet bakanı­nın yönetsel vesayet denetimine bağlıdır. Avukatlık Kanunu’nda 8 Mayıs 1984 tarihli ve 3003 sayılı yasa ile yapılan değişiklik Adalet Bakanlığı’nın bu vesayet denetimini, baro organlarını ve bu organların üyelerini bakanlıkça bazı durumlarda görevden uzak­laştırma yetkisini kapsayacak derecede yo­ğunlaştırmıştır (m. 77).

Dünyada çok sayıda uluslararası avukat örgütü vardır. Bunların en önemlisi ulusal barolarla bazı avukatların gönüllü olarak bir araya geldiği Uluslararası Barolar Birliği’dir. Bu örgüt başka konuların yanı sıra hukukun belli alanlarında tutarlı bir bütün­lük yaratmaya çalışır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER