Bilgi Zamanı

Ağustos 2012 Öğretmen Atama Branşları ve Sayıları Açıklandı

Ağustos 2012 Öğretmen Atama Branşları ve Sayıları Açıklandı
29 Nisan 2014 - 19:00 'de eklendi ve 36911 kez görüntülendi.

2014 Ağustos ayında yapılacak olan 40 bin öğretmen ataması branşlara göre kontenjanlar ve atama sayısı …  MEB Ağustos 2014 Öğretmen Atama Branş ve Sayıları MEB tarafından Resmi Açıklama Yapıldı :

En Fazla Kontenjan Türkçe , Okul Öncesi ve Fen ve Teknoloji Branşlarına

Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzunu yayımladı. En çok merak edilen konu hangi branşa kaç öğretmen alınacağıydı. Kontenjan dağılımları Türkçe öğretmenliği 4 bin 634, Okul Öncesi Öğretmenliği 4 bin 377, Fen ve Teknoloji 3 bin 322 olarak sıralanıyor.

2014 Ağustos Öğretmen Atama Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar Açıklandı

Resmî açıklama yapıldı: 

Öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama… Başvurular 3-9 Eylül arasında alınacak. Atamalar 10 Eylül arasında yapılacak.Öğretmenler 11 Eylül günü görevlere başlayacaklar.

Öğretmen Atama Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın

40 bin öğretmen ataması 16 Ağustos 2014'de

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

1- Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere “ilk atama” yoluyla 40.000 kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Buna ilişkin 2014-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu, Bakanlığımızınhttp://www.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Başvurular, 03-09 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olup, atamalar 10.09.2014 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Atanan öğretmenler, 11.09.2014 tarihinden itibaren göreve başlayacaklardır.

Adaylar, tebligatı takiben Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 12 – 16 Eylül 2014 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklardır.

2- Mezuniyetleri itibarıyla, Sınıf Öğretmenliği alanından başka alanlara geçmek isteyenler başta olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara alan değişikliği yapılacaktır. Buna ilişkin 2014Yılı Alan Değişikliği Kılavuzu, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyuruldu. Başvurular, 10-13 Eylül 2014 tarihleri arasında alınacak olup, atamalar 14 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Atananlar, yeni görevlerine 17/09/2014 tarihinden itibaren başlayacaklardır.

3- 10 Mart 2014 tarihinde yapılan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve SporLiseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Seçme Sınavı’nda başarılı olanların atamaları, önümüzdeki aylarda yapılacak olan eğitim kurumlarının norm güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Buna ilişkin Kılavuz, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu Kılavuz, öğretmenliğe atamalarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler, atama, göreve başlama iş ve işlemlerine ilişkin açıklama ve bunlara ilişkin eklerden oluşmaktadır.

2. Öğretmen atamalarında aşağıdaki mevzuat esas alınmaktadır:

 

S 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

S 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname, S 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

S Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

S Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, U

S Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelik.

 

Yukarıda belirtilen mevzuata http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

S Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

Bu Karar ve eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden ulaşılabilir.

3. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, bu Kılavuzda belirtilen ilk başvuru tarihi itibarıyla sona erecektir.

4. Başvuru tarihi itibarıyla askere sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adaylarıbaşvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar öğretmenliğe atanmaları halinde hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler, terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamak üzere başvurduklarında görevebaşlatılacaklardır.

5. Başvuruda adaylardan; sağlık, askerlik, adli sicil ve başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olanlardan emekli olmadıklarına dair belge istenilmeyecek, adaylar bu durumlarını Elektronik Başvuru Formunda beyan edeceklerdir.

6. Öğretmenliğe atananların atandıkları yerde ne kadar süre görev yapacakları ile özür durumundan yer değiştirmelere ilişkin esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup öğretmenlerin yer değişiklikleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

7. Millî Sporcu belgesi almış olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen adayları, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, 12/05/2013 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla elektronik ortamda alınacaktır. Yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu, adayların yararına olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir.

8. Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu bazı öğretmen adaylarının, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programlarının birbirine eş değer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği alanına başvurdukları tespit edilmiştir. Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararı, yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiğinden eş değerliğe ilişkin bu tür belgelerin geçerliliği bulunmadığından bu tür başvurular onaylanmayacaktır.

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7. maddesi gereğince; zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki Çizelgede zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programları mezunlarından taban puan aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması durumunda üniversitelerin;

 

a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,

c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı

 

mezunları için üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine başvuruları alınacaktır. Bu başvurular, zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olanların tamamının ataması yapıldıktan sonra değerlendirilecektir.

10. Hâlen, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar (askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler dâhil), gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

11. Bu Kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

 

B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde belirtilen görevinden isteğiyle çekilenlerde 6 aylık, görevden çekilmiş sayılanlarda bir yıllık bekleme süresini başvuruların son günü itibarıyla doldurmuş olmak,

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesine göre istekleriyle iki defadan fazla Devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

8. Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

9. Öğretmenliğe atanacaklarda, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

 

(2013 ve 2014 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının her ikisine de katılan adayların yüksek olan KPSSP10 puanları Elektronik Başvuru Formu’na otomatik olarak yansıtılacaktır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf öğrencisi” iken KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Ara sınıf öğrencisi iken alınan ve yüksek olması nedeniyle otomatik olarak Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan puanlar ise adaylar tarafından Başvuru Formundaki “KPSSP10 Puanı” başlıklı seçenek üzerinden geçerli sınav puanları ile değiştirilecektir. Bu düzeltmeyi yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz puana dayalı olarak atanmış olsalar bile atamaları iptal edilecektir.)

10. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

11. Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSSP10) 75 ve daha üzeri puan almış olmak, M m M

12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

13. Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,

14. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

 

Ancak;

 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az 1 (bir) yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlarda,

– Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve hâlen görev yapanlarda,

 

– Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlarda,

 

– Devlet üniversitelerinde en az 2 yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda çalıştıktan sonra ayrılmış olanlarda

 

40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz (40 yaşından gün almış adaylar emekli olmadıklarını belgelendirmek zorundadırlar).

 

15. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı

tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak,

16. Askerliğini yapmış, muaf, tecilli veya hâlen askerde olmak,

C. ATANMAK ÜZERE BAŞVURABİLECEKLER

Öğretmenliğe atama için aranan genel ve özel şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecektir. 1. Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunabilecekler 1.1. İlk Atama

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan

almış olmak şartıyla; M ^^^^^^^^

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

e) Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar,

 

ilk atama kapsamında başvuruda bulunacaklardır.

 

1.2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla atanma hakkı bulunanlardan (bu kılavuzla Danıştay kararı gereği başvuru hakkı verilenler dâhil) bu hakkı kullanmak istemeyenler, KPSS’ye girmiş olmaları ve atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak bu kapsamdakiler KPSS’ye dayalı ve hizmet sürelerine dayalı başvuru haklarından yalnızca birini kullanabilirler.

1.3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar (Danıştay kararı gereği başvuru hakkı verilenler dâhil) istemeleri halinde KPSS’den atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla bu kapsamda başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda başvuran adayların, hizmet sürelerine dayalı başvuruları kabul edilmez.

1.4. Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları muvafakatlarında, EK-4/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlarınca muvafakatı onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır.

1.5. Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana başvuruda bulunabileceklerdir.

 

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ^^^^^^^^P^^r

2.1. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.

2.2. Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar da hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir.

 

2.3 Atamalarda esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak geçirilen süreler, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır. Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

2.4. Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.5. Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları alana başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvurabileceklerdir. Başvurularda, Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama kararnamesi”nin bir örneği istenecektir. Kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi istenecektir.

2.6. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS sınavına katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmayacaktır.

 

3. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2014 tarihli ve E: 2014/1316 sayılı ile 11/07/2014 tarihli

ve E: 2014/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince Açıktan Atama ve Kurumlara Arası Yeniden Atama ile Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama

3.1. 2014 Şubat Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu hükümleri çerçevesinde 17.000 kadroya atama yapılmak üzere sadece KPSSP10 sonucuna göre “ilk atama” yoluyla başvuru alınmıştı.

3.2. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2014 tarihli ve E: 2014/1316 sayılı ile 11/07/2014 tarihli ve E: 2014/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince; 2014 Şubat ayında ilk atama kapsamında atama yapılan 17.000 kadronun; % 7’si olan 1.190 kontenjan Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, % 3’ü olan 510 kontenjan da Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 1.700 kadroya bu kılavuzun ilgili bölümlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde, EK-2 çizelgede gösterilen alanlardan, 2014 Şubat Öğretmen Atama Döneminde başvuru yapabilecek durumda olanların başvuruları bu Kılavuzda belirtilen başvuru tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecektir.

 

3.3. Danıştay kararı gereği, Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya bu Kılavuzun C. ATANMAK ÜZERE BAŞVURABİLECEKLER bölümünün 2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama maddesinde sayılanlar, bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet süresi esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde

gösterilen kontenjanlara atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

3.4. Danıştay kararı gereği Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atamaya bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL

Ş ARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde gösterilen kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. Hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. Askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

 

Kurum içi ilk atama çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma şartı aranmayacak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar başvurularında bu kılavuz ekindeki görevli bulundukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış muvafakat belgesini ibraz edeceklerdir.

 

4. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanması

 

4.1. Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları”nda ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan “Dünya ve Avrupa Şampiyonaları”nda, “ilk üç derece”ye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az “on kez” ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar

 

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabileceklerdir.

 

4.2. Millî sporcuların başvuruları, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindeki millî sporcu başvuru ekranından alınacaktır. Başvuru onayı, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünde onay yetkisi verilmiş bulunan birimce, adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlüğü, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onayladıktan sonra başvurular geçerlilik kazanacaktır.

Ç. ÖĞRETMENLİĞE ATANMAYA KAYNAK PROGRAMLAR 1. Yurt İçi Programlar

1.1. Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların hangi alan

öğretmenliğine atanabilecekleri, http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 internet adresinden ulaşılabilen Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adayların, atanabilecekleri öğretmenlik alanını öğrenebilmeleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

1.2. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunun verdiği görüşlere dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Buna göre;

 

a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;

 

– Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,

 

– Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup daha sonra mezun olanlardan pedagojik formasyonu bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

 

b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine; 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan öğretmenliğine, 12.7.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009- 2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasarım öğretmenliğine başvurabilecekler, bunlar kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.

2. Yurt Dışı Programlar

 

2.1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya

pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

2.2. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (kanunla kurulup yurt içi üniversite olarak değerlendirildiklerinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

2.3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.

2.4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2014 tarihli ve 2014.5 nolu kararı doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2016 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yüksek öğrenimlerinin geçerli olduğuna dair yazı alacaklardır. Bu adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabileceklerdir. Belge ibraz edemeyenler başvuruda bulunamayacaktır.

b) 2016 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek, ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

 

2.5 Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde birinci öncelikli, belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde ve KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan almaları kaydıyla ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir.

2.6 İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

D. PEDAGOJİK FORMASYON

1. Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programlardır.

2. Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

 

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

b) Pedagojik Formasyon Sertifikası (21 kredilik) (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç) İngilizce öğretmenliğine atanacak İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, sınıf öğretmenliği hariç mezun olunan alan öğretmenliği başvurularında geçerli kabul edilecektir.

3. Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

4. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.

5. Eğitim fakültesi mezunları ile resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan ve üniversitelerde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan Pedagojik Formasyon belgesi istenmeyecektir.

 

E. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ

 

1. Başvurular

1.1. Öğretmen adayları başvurularını, EK-1 Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formunu kullanarak yapacaklardır.

1.2. Adaylar başvurularını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan Başvuru Onay Bürolarında şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla onaylatacaklardır. Adaylar Elektronik Başvuru Formunun çıktısını da aynı anda onaylatacaklardır.

 

1.3. Başvuruda adaylardan, “Başvuruda İstenecek Belgeler”in aslı ya da noter veya üniversitelerce onaylı birer örneği istenecektir. Bu belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak asılları adaylara geri verilecektir.

 

1.4. Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru onay bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adayların, başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekecektir.

 

1.5. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle Kılavuz ve ekleri dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru ve onay süresi sona erdikten sonra adayların bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

1.6. Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSSP10 puanları yansıtılmıştır. Adaylar Elektronik Başvuru Formu’na; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir.

1.7.

Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurularında Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini gireceklerdir. Hizmet sürelerini gerçeğe aykırı olarak girenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

1.8. Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem başvuruyu kaydetmeyecektir.

1.9. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

 

1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan,

2. EK-1 Atama Takviminde belirtilen tarihler dışında yapılan,

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış,

4. Ara sınıf öğrencisi iken alınan KPSS puanı ya da geçersiz KPSSP10 puanı ile yapılan,

5. Atama alanını yanlış seçerek yapılan, Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçerek yapılan,

 

başvurular geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

1.10. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde; gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuruya dayalı olarak yapılan atamalar iptal edilerek suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

2. Başvuruda İstenecek Belgeler

2.1 Başvuruda adaylardan;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,

f) Hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan KPSSP10 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklar için ayrıldıkları kurumca onaylı hizmet belgesi, (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

 

g) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği, (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)

ğ) Sabıka sorgulama belgesinde adli sicil kaydı bulunanlardan buna ilişkin mahkeme kararı,

h) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

ı) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

i) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

j) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge

 

istenecektir.

 

2.2. Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

3. Tercihler

3.1. Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

 

3.2. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

 

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

 

Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini işaretleyenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (b) seçeneğini işaretleyenler ise kontenjan ilan edilen ve boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

3.3.

Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

3.4. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunları, ilkokul ve ortaokulları tercih

edebileceklerdir.

3.5. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, yalnızca bir alana atanmak üzere başvuruda bulunacaklardır.

3.6. Sözleşmeli öğretmenler, görevli bulundukları ilde alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Söz konusu eğitim kurumları sadece sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak ve sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına, birden fazla ihtiyaç bulunması üzerine il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir.

3.7. Başvuruların onaylanmasından sonra tercihler kesinlikle değiştirilemeyecektir.

4. Elektronik Başvuru Formunun Doldurulması

4.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://mebbis.meb.gov.tr ve

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresine girilecektir.

4.2. Sayfada, İlk Atama Başvuru İşlemleri ve Millî Sporcu Başvuru İşlemleri linklerinden uygun olan seçilecektir.

4.3. Karşınıza Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyup T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz “alan”ı seçerek Giriş tuşuna tıklayınız. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanlarından yüksek olanı otomatik olarak ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılacaktır. Başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.

4.4. Başvuru ekranında; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.

4.5. KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-3 dilekçe örneğinin doldurularak, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks ile (0 312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.

4.6. İlk Atama başvuru ekranında; “KPSSP10 puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana başvuru hakları bulunmayacaktır.

 

 

4.7. İlk Atama başvuru ekranında; “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan öğretmenliğe başvuru hakları bulunmayacaktır.

ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-3 dilekçe örneği doldurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bizzat veya vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla başvuracaklardır.

4.8. Başvuru ekranında;

a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”,

b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(657 sayılı Kanunda belirtilen 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!( 657 sayılı Kanunda belirtilen 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”,

d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”,

e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”,

f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”,

 

uyarıları ile karşılaşılabilir.

 

Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların, başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için, EK-3 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks ya da “e-posta” yoluyla göndermeleri halinde gereken işlem yapılacaktır.

 

4.9. Geçerli KPSSP10 puanının alındığı sınav yılı, adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formuna yansımış olan adayların, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, geçerli sonucun yılına dikkat ederek geçerli puanı tercih etmeleri gerekecektir. Aksi hâlde başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

Lisans öğreniminin son sınıfında sınava girenlerden, sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde “KPSS’ye katıldığı

…… /……. eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim

görmüştür.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekecektir.

4.10. Elektronik Başvuru Formu’nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında, Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı karar eki Çizelgede yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde, mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları, listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.

 

Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı, atanacağı alana kaynak olduğu hâlde, listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar, “diploma / mezuniyet belgesi örneği” ile birlikte “EK-3 dilekçe örneği”ni doldurarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faksla ya da “e­posta” iletişim adreslerine göndereceklerdir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelgede yer verilen bölümlere uygunluğunun tespit edilmesi hâlinde bu bölüm “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir.

 

Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan yeniden başvuruda bulunacak adayların Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğu alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adaylar, listeden “Diğer Program Girişi”ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili “kutu”ya, mezun olduğu yükseköğretim programının “tam adı “nı yazacaklardır.

 

Yurt dışı üniversitelerden mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmişse, Elektronik Başvuru Formu’nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır.

4.11. Elektronik Başvuru Formuna, “mezun olunan yükseköğretim kurumu”ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan “mezuniyet tarihi” ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından öğretmenliğe atanma başvurusu yapacaklar için “üniversiteye kayıt tarihi”nin de girilmesi zorunludur.

4.12. Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını Elektronik Başvuru Formuna girmeleri zorunludur. Alacakları belgede, “sayı alanı” boş olan adayların, ekranda ilgili alana “0 (sıfır)” girmeleri gerekmektedir.

Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında, “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. Belgesi bulunanların, bu bölümü işaretledikten sonra, ilgili kısımlara belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri, belgesi bulunmayanların ise bu “kutu”yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Bu aşamadan sonra pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir.

4.13. Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru onay bürolarında onaylatabilirsiniz. Başvurunuzu farklı bir ilde onaylatmak isterseniz, başvuru süresi içinde Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekecektir.

4.14. Atama tebligatının yapılacağı e-posta adresinizin Elektronik Başvuru Formu’na mutlaka girilmesi gerekmektedir. Bu adresin girilmediği formlar onaylanmayacaktır. Adaylar ayrıca ikametgah adreslerini forma ayrıntılı olarak gireceklerdir.

4.15. Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden adaylıkları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan, KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan “Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım.” veya “Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım.” bilgi başlıklarının beyan edilmesi, bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan, “Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı”, “Görevi/Unvanı” ile “Aylık Derece ve Kademesi” bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekecektir.

4.16. Tercihte bulunurken önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi

beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilecektir.).

 

4.17. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu

tıklayarak Elektronik Başvuru Formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak, Formda doldurulması zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde, ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Elektronik Başvuru Formundaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekecektir.

4.18. Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Başvuru Formuna yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere, disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına getirmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekecektir.

 

4.19. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra Elektronik Başvuru Formu üzerinde düzeltme yapılamaz. Belgeye dayalı eçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız ve onaylatmanız gerekecektir.

 

4.20. Beden eğitimi alanına sınavsız olarak atanacak olan millî sporcuların başvuruları; T.C. Kimlik No ve alan seçimi yapılarak girilecek ekranda diğer öğretmen adaylarının yaptığı işlemler yanında ayrıca, “Millî Sporcuların Başvuru Bilgileri” bölümünde yer alan “Uluslar Arası Yarışma”, “Olimpik Branş”, “Kategori”, “Müsabaka Türü”, “Derecesi” ve “Millî Oluş Sayısı” başlıklarının altındaki seçeneklerden durumlarına uygun bir seçenek tercih edilmek ve millî sporcu belgesinin/belgelerinin tarih ve sınıfı girilmek suretiyle tamamlanacaktır.

 

5. Başvuru Büroları

 

5.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya

şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

 

Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

5.2. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmen adaylarının başvuru iş ve işlemlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

5.3. Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumu Gençlik ve Spor

Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.

 

5.4. Başvuru bürosuna gelen adaylar, durumlarına uygun onay masasına yönlendirilecektir. Başvurularda tereddüt edilen hususlar il milli eğitim müdürlüklerince çözümlenecektir. Çözümlenemeyen hususlar il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilecektir.

 

6. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler

 

6.1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro

görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formunun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülüne girilecektir. Adayın Başvuru Formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

6.2. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.3. Onay Modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

6.4. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olan adayların, mezuniyet tarihi ile KPSS’ye girdiği tarih arasındaki çelişkinin giderilmesi bakımından mezun olduğu yükseköğretim kurumundan

alacağı “KPSS’ye katıldığı …………. /……. eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son

sınıfında öğrenim görmüştür.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

6.6. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesi’ni ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.7. Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

 

6.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için, muvafakat verildiğine ilişkin EK-4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir.

 

6.9. Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanlarda görevden ayrılış nedenine göre yasal 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

6.10. Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru Formu’na yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.11. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

 

6.12. Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve

hâlen görev yapanlar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-4/b belgeyi ibraz etmek zorundadır. Kurumunca muvafakat verilen adayların başvurusu onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte adaya geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

6.13. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

7. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar

7.1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

7.2. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

7.3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

7.4. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup beden eğitimi öğretmenliğine başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.

 

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

 

F. ATAMALAR 1. İlk Atama

1.1. Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

1.2. İlk atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan ihtiyaç durumu dikkate alınarak diğer alanlara aktarılabilir.

1.3. Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibariyle atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylara verilecektir.

 

1.4. Atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan ancak KPSS’den 75 ve üzeri puan alan adaylar, atama önceliği esas alınarak KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirilerek atanacaktır.

 

1.5. Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS’de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

2.1. Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

2.2. Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce göreve başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

2.3 Açıktan ve kurumlar arası yeniden atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

3. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2014 tarihli ve E: 2014/1316 sayılı ile 11/07/2014 tarihli ve E: 2014/3460 sayılı kararları gereği atamalarAçıktan Atama ve Kurumlara Arası Yeniden Atama yoluyla atamalar, öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

3.1. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla atamalar, memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

3.2. Yargı kararı gereği yapılacak atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

4. Millî Sporcuların Atamaları

 

4.1. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-5 Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

 

Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde önce mezun olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 

4.2. Atamalarda milli sporculara ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda artan kontenjan

beden eğitimi öğretmenliğine ilk atamada kullanılabilir.

G. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3. Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Ataması yapılan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 Atama Takviminde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

7. Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan

etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp adaydan yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9.

Adaylar, Bakanlığımızca 12-16 Eylül 2014 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

10. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

 

10.1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.), ç) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,

 

d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2013 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2013 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

istenecektir.

 

11. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

 

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

EK-1 ATAMA TAKVİMİ

S ı ra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
1 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 03 – 09 Eylül 2014
2 Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması 10 Eylül 2014
3 Atananların Göreve Başlamaları 11 Eylül 2014 Tarihinden İtibaren

EK-2 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ

 

Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Atama Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Millî Sporcu Toplam
7028 Adalet 70 7 7
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 70 7 7
2246 Almanca 70 3 3
7092 Arapça 55 62 3 1 66
4932 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1 1
4933 Bahçecilik 55 4 4
2265 Beden Eğitimi 55 2.160 101 32 254 2.547
1119 Bilişim Teknolojileri 70 313 13 4 330
1123 Biyoloji 70 158 7 2 167
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 5
1963 Büro Yönetimi 20 1 21
1207 Coğrafya 70 423 18 6 447
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55 209 9 3 221
7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 55 1 1
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 70 4 4
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 55 18 1 19
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 55 1 1
1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 70 2.819 118 38 2.975
4942 Eğlence Hizmetleri 1 1
7035 El San.Tek./El Sanatları 55 11 11
7036 El San.Tek./Nakış 55 13 1 14
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 70 85 4 1 90
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 70 78 3 1 82
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 70 9 9
1371 Felsefe 70 154 6 2 162
1386 Fen ve Teknoloji 70 3.148 132 42 3.322
1390 Fizik 70 107 4 1 112
1417 Fransızca 55 1 1
1951 Gazetecilik 70 4 4
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 70 4 4
7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 70 2 2
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1 1
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 70 3 3
7044 Gıda Teknolojisi 55 28 1 29
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 70 34 1 35
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 32 1 33
1925 Görsel Sanatlar/Resim 55 679 28 9 716
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 5 5
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 70 43 2 1 46
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 43 2 1 46
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 70 17 1 18
7047 Harita-Tapu-Kadastro 23 1 24
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 70 20 1 21
7048 Hayvan Sağlığı 8 8
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 55 485 20 7 512
1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 70 3.674 153 49 3.876
1524 İngilizce 70 2.799 117 38 2.954
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 5 5
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 70 21 1 22
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 21 1 22
7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 1
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 70 145 6 2 153
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 9 9
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 55 5 5
7096 Laboratuvar Hizmetleri 5 5
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 8 8
Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Atama Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Millî Sporcu Toplam
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 34 1 35
1700 Matbaa 70 4 4
2353 Matematik 70 1021 43 14 1078
4972 Metal Teknolojisi 32 1 33
7095 Mobilya ve İ ç Mekan Tasarımı 70 39 2 1 42
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 25 1 26
4976 Muhasebe ve Finansman 70 70 3 1 74
1822 Müzik 913 38 12 963
4439 Okul Öncesi Ö ğ retmenli ğ i 55 4.148 173 56 4.377
4978 Pazarlama ve Perakende 70 22 1 23
4979 Plastik Teknolojisi 70 3 3
2368 Psikoloji 70 7 7
2838 Radyo-Televizyon 70 10 10
7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis. İş letme 70 1 1
1894 Rehber Ö ğ retmen 2.893 121 39 3.053
4883 Rusça 70 1 1
4901 Sa ğ lık Bilgisi 43 2 1 46
7088 Sa ğ lık/Acil Sa ğ lık Hizmetleri 70 104 4 1 109
7067 Sa ğ lık/Çevre Sa ğ lı ğ ı 3 3
7073 Sa ğ lık/Di ş Protez 5 5
7074 Sa ğ lık/Hem ş irelik 55 227 10 3 240
7068 Sa ğ lık/Radyoloji 19 1 20
7089 Sa ğ lık/Sa ğ lık Hizmetleri Sekreterli ğ i. 19 1 20
7069 Sa ğ lı k/Tıbbi Laboratuvar 70 14 1 15
1959 Sanat Tarihi 2 2
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 55 5 5
7075 Sanat ve Tasarım /İ ç Mekan Dekorasyon 70 2 2
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 55 2 2
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 70 6 6
2403 S ınıf Ö ğ retmenli ğ i 70 324 13 4 341
2510 Sosyal Bilgiler 70 2.012 87 28 2.127
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 70 2 2
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 55 4 4
7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 1 1
2036 Tarih 70 356 15 5 376
4900 Teknoloji ve Tasarım 663 28 9 700
7081 Tekstil Tek./Tekstil 70 2 2
7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 70 4 4
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 70 4 4
7082 Tekstil Tek/Tekstil İ plik 70 2 2
4988 Tesisat Teknolojisi ve İ klimlendirme 70 39 2 1 42
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 70 1.576 66 21 1.663
2143 Türkçe 70 4.385 186 64 4.635
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4 4
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroni ğ i 70 1 1
4991 Ula ş tırma Hizmetleri 55 12 1 13
4992 Yiyecek İ çecek Hizmetleri 70 35 1 36
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Ö ğ retmenli ğ i 763 32 10 805
TOPLAM 37.809 1.591 510 254 40.164

NOT:

1-Toplam kadronun olan 401 kontenjan ile Danıştay kararı gereği Şubat 2014 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %7’si olan 1.190 kontenjan olmak üzere toplam 1.591 kadro Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidine ayrılmıştır.

2-Danıştay kararı gereği Şubat 2014 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %3’ü olan 510’u Açıktan İlk, Kurum İçi İlk ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşidine ayrılmıştır.

3- Beden Eğitimi alanına ayrılan kontenjanın %10’u olan 254’ü millî sporculara ayrılmıştır.

Ağustos 2014 Öğretmen Atama Kılavuzu yayınlandığında sitemize eklenecektir. 2014 Ağustos ayı öğretmen ataması , Ağustos 2014 öğretmen atama kontenjanları ve sayısı

bilgizamani.net

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 538 Yorum )

 • Fransıcacı ;

  İyi hoş atama yaptınız onca yıl arapça diye dil yokken birden 60 küsür atama yaptınız ki almanca ve fransızcadan gülenecek atama varken istediğimiz bişi yok sen bu sene arapçaya 60 veriyorsan diyerlerine vermiyorsun üstüne üstün şaka gibi fransızcadan 1 kişi atanmış helal olsun.O bir kişiye görevinde başarılar diliyorum.İhtiyaçtan böyle atama yapılmış diyorlar arapça onca yıl yokken ki birden ihtiyaç cok fazla oluyor !!!Merak etmeyin biz zaten öğreniyoruz !!Arkadaş dil öğrenmek gibi bişi var mı ya ama malesef ve malesef daha bu noktayı aşamadık.Saygılarımla.

  11 Eylül 2012 07:45
 • Zehra ;

  4+4+4 Hayırlı olsun, tüm ideolojik kararlar çıkaranlara Allah gereğini versin, bu kadar sınıf öğretmenliği mezunlarının emeğini hiçe sayanları da Allah’ a havale ediyorum. Madem böyle bir karar alınacaktı, on yıldır görevde olan bir hükümetin bir Milli Eğitim programının olmaması, on yıldır adam gibi planlamalar yapılsa idi bu şekilde mağduriyetler olmaz belki bizlerde kendimize göre bölümler seçerdik, Allah bu milletin başına HZ Ömer gibi bir kurt kuzuyu kapınca Ömer den sorulur anlayışın da olan yöneticiler göndersin…!

  09 Eylül 2012 13:07
  • ahmet desen ;

   bu milletin başına öyle biri gelmez kardeşim gelmez….341 kontenjan veriyor dalga geçer gibi..4+44 ü hangi eğitimci ile konuştuysam kabul etmiyor…ama ak parti biz istedik olacak anlayışıyla yine herkesi alt ederek bunu harekete geçirdi ve mezun olan binlerce sınıfcı bir andan boşa çıktı..böyle bir basiretsizlik ancak bizim ülkemizde olur başkaca söze gerek…Allah bu düzeni böyle yapanların ve çel-çocuklarımızı böyle mağdur edenleri kendi katında dileğiyle cezalandırsın inşallahhhhh

   10 Eylül 2012 11:49
 • Gültekin ;

  Allah hepinize sabir kolaylık versin başirılar diler umutsuzluk yok derim

  07 Eylül 2012 18:26
 • fadıl ;

  formasyonum yok.bizim bıranş taban puan 55.benim puanım 62 tercih yapabilirmiyim

  06 Eylül 2012 23:49
  • samet ;

   şubat ataması kesin olacak mı

   07 Eylül 2012 13:55
 • fadıl özdemir ;

  formasyonum yok ilahiyat fak. mezunuyum tercih yapabilirmiyim puanım 62

  06 Eylül 2012 23:42
 • TüRkÇe ;

  merhaba arkadaşlar benim 2011 kpss puanım bu yıla göre daha yüksek ve 80 puan bu yıl 73 puanla 7000 küsur sıralamam var acaba 80 puanla ilk 4000 içine girebilir miyim yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

  01 Eylül 2012 23:52
  • uk ;

   4o bin alım oldu. nerede TARİHÇİLERİN HAKKI 376 kadro yakışıyor mu? puanım 80.052 ve atanamıyorum ne olacak bu tarihçilerin durumu

   05 Eylül 2012 12:55
 • sevgi... ;

  ben fenciyim puanım 76 sıralamam 6binlerde kontenjanlar açıklandı.ilk atama 3148 ikinci atamada sizce kaç olur atamam olurmu

  01 Eylül 2012 12:47
  • uk ;

   yaziklar olsun size 40 bin alim yapiyorsunuz.vere vere tarihcilere 376 kadro mu verdiniz.lanet olsun size sozlum sanat tarihcisi ben tarih ogretmeniyim puanim 80 atanamiyorum.ikimiz de atanamiyoruz ve evlenemiyoruz.size lanet olsun.bu ahini aldiginiz ogretmenler kadar basiniza tas yagsin.

   02 Eylül 2012 02:35
 • Edebiyatçı ;

  Edebiyatçıyım sıralamam 2070. Bu atamada bizden 1576 alım yapılacak.Yerleşebilmem çok zor gibi görünüyor.Ama bir umut olarak şubat atamasını görüyorum. El birliğiyle bütün öğretmenler en tabii hakları olan şubat atması için hükümete baskı uygulamalıdır. Çünkü geçmiş bütün yıllarda ikinci veya üçüncü atamalar yapıldı.Bir de bütün öğretmenlerden bir öğretmen gibi saygılı ve kaliteli davranmalarını rica ediyorum.Beni ülkem öğretmenlerinin kimi seviyesiz mesajları üzüyor.Ülkesini seven bütün öğretmenlere sevgiler…

  01 Eylül 2012 11:12
 • dr ;

  Türkçe, sosyal, ve matematikçileri tebrik ediyorum. yıllardır 85 puanla atanamayan birsürü insan vardı. Hayırlı olsun

  01 Eylül 2012 09:18
 • derya ;

  kurumlar arası geçiş kalktı deniliyo ama kılavuz öyle söylemiyor.Kılavuz kurumlar arası geçiş için kontenjanlar ayrılmış olup hizmet süreleri bile isteniyor.Anlayamadım kılavuz mı oksa basına mı inanıcaz

  01 Eylül 2012 09:02
  • nergis ;

   o şubat ayında danıştay kararıyla elde edilen kontenjan. yoksa kaldırıldı. danıştay kararı bozdu. bu yüzden sadece bu atamaya özel var.

   01 Eylül 2012 22:48
 • filiz ;

  arkadaşlar kontenjanlar açıklanmış bilginize…

  01 Eylül 2012 00:06
 • kvn ;

  birbirinizi kırmayı bırakın hakkınızda hayırlısı olsun.bence birbirinize dua edin

  31 Ağustos 2012 22:08
 • resimci:)) ;

  arkadaslar bende 9 senedir atanamiyorumm.artik sorunu kendimde aramaya basladim.ama bu kpss omrumu yedi bitirdi.artik sinava girmek geleneksellesti.simdide sabirsizlikla taban puanlarini bekliyorum.bilgisi olan varmi.

  31 Ağustos 2012 18:07
  • fenciiiii ;

   9 senedir girip de atanamıyorsan ewt sorunu kendinde ara. hatta bunun için çok geç kalmışsın

   01 Eylül 2012 00:32
   • ALİ ;

    2011-yılında kopyacılar olmasaydı belki 9 senedir giren kişide kazanırdı. Kopyadan niçin bahsetmiyorsun. Kopyadan herhangi bir işlep yıpıldımı. Sadece Eğitim bilimleri iptal edildi. Ya diğerleri iptal edildimi. Atalar üsküdarı geçiyor kardeşim. 9 Yıldır ananmıyan kardeşimizde kabahat yoktur.

    01 Eylül 2012 12:41
    • ysmn ;

     fenciii büyük lokma ye büyük söz söyleme demişler dikkat et bugün 9 senedir atanamıyorsun diye kınadığın kişininm durumuna düşme.

     04 Eylül 2012 19:18
 • BÖTECİLER NERDEEEE ??? ;

  Fatih projesi diyorlar yok akıllı tahta bilmem ne. güya tamamen bilgisayar destekli eğitim olacakmış eeee?? o zaman neden bilişim öğretmenlerine gereken değer verilmiyor ? okulda emeklisi gelmiş hocalar mı kullanacak o tablet pc leri akıllı tahtaları ?? çok gülerim !

  31 Ağustos 2012 17:35
 • sosyalcı ;

  yeter artık 5000 atama istiyoruz yweter. sayın baKAN ARTIK YETER ADAM GİBİ BİZİ ALIN EL İNSAF SAYIN BAKANIM ALLAHTAN KORK ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KAMADI VİCDANINI DİNLE YILLARDIR BEKLİYORUZ

  31 Ağustos 2012 16:58
 • TARİHÇİ 2 ;

  inşallah….82.95

  31 Ağustos 2012 15:34
  • uk ;

   puan olarak kritik esigi asmissin.kesin atanir sin.yillardir 3000 li 5000 li kadrolarla atananlar neden hala agliyor anlamiyorum.alistilar hep kendileri atansin branscilar ekmek yemesin.ogretmenler arasinda senlik benlik olmaz gonul isterki hepimiz atanalim.ama neylersiniz bazi siyasiler ogretmenlerin aldigi maasi bile fazla buluyor.ogretmene dost olan yok nedeni malum

   31 Ağustos 2012 15:48
   • uk ;

    vurun abaliya gariban ogretmenleri surundurup onlar uzerinden ciliz egolari tatmin etmek siyasiler acisindan cok kolay,neymis bunlarin maaslari cok…saglik sektorunde donen pislikleri doktorlarin doner sermayeden yaptiklari vurgunlari,bicak parasi adi altinda hasta yakinlarindan alinan 1000 er liralarin hesabini soran var mi?kim bu en cefakar kesim olan ogretmenlere sahip cikacak.ha sahip cikmiyorsaniz da bari golge etmeyin.ey kodamanlar cekin ellerinizi gariban ogretmenlerin yakasindan.

    31 Ağustos 2012 16:07
  • hdyt ;

   bu 40.000 kadronun ne kadarı açıktan atama için olacak? bu konuda bilgisi olan var mı?

   31 Ağustos 2012 17:24
 • tarihçi -3 ;

  helal olsun sana…YETER YETER 1000 İSTİYORUZ

  31 Ağustos 2012 15:29
 • tarihçi -1 ;

  bazılarına El insaf yıllardır 15oo bin beşyüz atanıyor halen ağlıyor! YETER YETER YETER 1000 istiyrz.

  31 Ağustos 2012 15:26
  • uk ;

   1000 ne ki kardes en az 1500

   31 Ağustos 2012 15:36
 • tarihçi 3 ;

  yıllardır 4oo kişinin altnda kontenjan ayıryrlr YETER! 1000 KİŞİ İstiyoruz….

  31 Ağustos 2012 15:22
  • uk ;

   1000 kisiyi bosver en az 1500 kadro….

   31 Ağustos 2012 15:28
 • Tarihçi 2 ;

  helal sana kardeşim.sıralamam 325 bilmiyorum atanır mıyım ? KONTENJAN OLARAK 1000 İSTİYORUZ.

  31 Ağustos 2012 15:16
  • uk ;

   100 de 100 atanirsin.puanin kac?

   31 Ağustos 2012 15:23
 • TARİHÇİ ;

  YETER artık kardeşim ne zaman Bin in üzerinde atama olacak tarihten.

  31 Ağustos 2012 15:09
 • Nalan ;

  Türkçeden kaç kişi atanacak net bir bilginiz varmı ?

  31 Ağustos 2012 11:25
 • felsefeci ;

  nedir bu sosyolojicilerden çektiğimiz bizim sayımız yetmiyormuş gibi bide onlar başa bela

  31 Ağustos 2012 10:35
 • biyoloji ;

  biyolojiden daha fazla atama olmalı senelerdir beklemekten yorulduk artık………………..

  31 Ağustos 2012 10:32
 • fatih güneş ;

  fransızca dersi de seçmeli olduğuna göre inşallah bizim de yüzümüz güler yıllardır bekliyoruz en az 250 kontenjan istiyoruz emeğimizin karşılığını istiyoruz 40bin atamada da çok değil bu rakam hakkımızı istiyoruz

  31 Ağustos 2012 04:55
 • tuba ;

  ben de türkçe ögretmenliği mezunuyum ve 3 senedir bekliyorum yeter artık millet 50 le 60 la atanırken bize de bş şans tanısınlar en azından 4000 5000 öğretmen alsınlar bizden de……..

  30 Ağustos 2012 23:08
 • ayliz ;

  arkadaşım hiç felsefe gurubu öğretmeni yok mu bize yüz kişi kontenjan açılıyor sesiniz çıksın artik en azından 800 istiyoruz

  30 Ağustos 2012 19:43
 • dilek ;

  ingilizceden kaç kişi alınacak acaba?

  30 Ağustos 2012 17:21
  • kar ;

   neden beden eğitiminden fazla alınıyor diğer branşlardan farkı ne ki…ders sayısımı fazla

   30 Ağustos 2012 18:53
   • sesa ;

    olimpiyatlarda madalya kazandıracaklar :)) “yavrum eşofmanın ayakkabın yine yok otur sıfır” başka da kattığı bişey yok bu dersin adamlar 60 küsürle atanacaklar

    31 Ağustos 2012 10:28
    • fatoş ;

     madalyalar ülkemize gelince gururlanıyoruz öyle değil mi? Branşlara laf atarken lütfen bir daha düşünün.Eğitimciye yakışmıyor…

     31 Ağustos 2012 16:51
 • kerim ;

  arkadaşlar herkesim amacı burada öğretmenlik yaparak birikimlerini gelecek nesillere aktarmaktır. Ama ne yazık ki bu ülkeyi ileri götürecek mat,kim,ede,coğ,biyoloji,sosyoloji gibi bilimlere değer verileceğine din görevlileri bu ülkede daha çok iş buluyor hem de çalışma sahaları en kısıtlı olan kişiler olmasına rağmen(camii, onlara kızmıyorum ama) ALLAH C.C ilk ayeti oku… ama ne yaparsınız bu ülkeyi yönetenler bizi koyun kendilerini de çoban zannediyorlar yazıklar olsun bu zihniyete en acı tarafı da yaşım 25 üniversiteye başlayalı 6 yıl oldu dershaneye gidiyoruz adam temizlikçimi alıyor öğretmen mi alıyor belli değil teklif ettiği ücret 900 milyon inanın bu ücreti duyduğumda sanki içimde fırtınalar koptu yazıklar olsun bizi bu hallere düşürenlere inşallah mezara giren bir hamalcı hikayesi gibi bir halatın hakkını vermek ne kadar zorsa bunlarada hesapın en çetinini versin..

  30 Ağustos 2012 16:20
  • ahmet desen ;

   öğretmen olup 2000 lira maaş alacağına imam ol 2500 lira maaş al…50 dakika mesaide yeter üstelik…eeee dindar gençlik ne diyeceksin işte..

   10 Eylül 2012 11:53
 • ali arı ;

  biyolojiden öğretmen ataması kaç olacak selamlar

  30 Ağustos 2012 16:13
 • 5BİN TÜRKÇECI ATAMASI ISTIYORUZ ;

  Yeter artık branşcıların da yüzü gülsün. 5000 kontenjan istıyoruz

  30 Ağustos 2012 15:46
  • türkçeci ;

   gerçekten haklısın arkadaşım ben de türkçeciyim yeter artık bu bölümün çektiği inşallah 5000’den aşağı olmaz ve de inşallah öteki bölümdeki arkadaşlar da mağdur olmaz dilerim bu 40000 adaletli dağıtılır sadece bir bölüme aslan payı diğeri ne yaparsa yapsın olmaz Allah hepimizin yardımcısı olsun…

   30 Ağustos 2012 17:21
 • hatice ;

  2012 10 eylülde yapılcak 40bin öğretmen atamasının kaç bini okul öncei öğretmeni? yani bu atamada ne kadar okulöncesi öğretmeni alınacak?

  30 Ağustos 2012 12:40
  • uk ;

   tek kelime…lanet olsun egitimcileri bu hale getirenlere.kargalar guluyor halimize…bu kadar yerle yeksan edilen baska bir camia var mi?30 agustos oldu hala brans bazinda kadrolar yayinlanmadi…lanet olsun bin defa…

   30 Ağustos 2012 14:03
 • ıngilizceden 6bin atama istiyoruz ... ;

  herkes ıngilizceden atama çok diyor ama ıngilizcede nekadar mezun var diyen yok fen edebiyatcilar açıköğretimliler dilbilimi mezunları tercümanlıklar herkes öğretmen olmak istiyor hakkımızı istiyoruz herkes kendi işini yapsın kardeşin bu 40bin atamada hakkımızı istiyoruz biz öğretmenlik okuduk öncelik istiyoruz SESIMIZI DUYUN LÜTFEN

  30 Ağustos 2012 12:10
  • ne ise ;

   sıralaman altı bin herhalde.. sanki diğer branşlardan mezun olanların sayısı kadar atama yapılıyor.. sanki mağdur olansınız…

   30 Ağustos 2012 19:42
 • beden eğitimci ;

  13 yıldır kpss ömrümüyedi ya şuna bir çözüm bulunsun artık daha önceleri 1yıl pedagojik formasyon eğitimi veriliyorduki diğer branşlardakilerde öğretmen olabilsin diye şimdide 1yıl mı 2yılmı 3yılmı olur artık bilemiyorum okul bittikten sonra kpss eğitimi verilsinde insanların hayatları mahvolmasın ya yeter artık kpss kpss mezun etmeyin o zaman 13yılım gittii

  29 Ağustos 2012 21:40
  • fizikçi ;

   siz bedenciler atanamıyorsanız, ben napayım, en fazla alım yapılan branşlardan biri

   30 Ağustos 2012 13:37
 • Adınız ... ;

  bu yıl kaçtane müzik öğretmeni atanacak

  29 Ağustos 2012 21:32
  • KURT ;

   1200 ile 1500 arasında olduğu tahmin ediliyor…

   30 Ağustos 2012 10:45
 • Ahmet Şahiner ;

  meb alan bazında sıra formu ne kadar doğru? gerçeği yansıtıyor mu? mesala benim 85 puanım var. matematik branşında önümde 2600 kişi gözüküyor. bu sıralama içinde atanamacak kaç kişi olabilir sizce?

  29 Ağustos 2012 19:31
 • Ahmet Şahiner ;

  Kaç lise matematik öğretmeni alacaklar. Bilginiz var mı?

  29 Ağustos 2012 19:14
 • mehmet ;

  edebiyata 5 bin kadro istiyoruz yeter artık yıllardır hakkımzı alamıyoruz biz atama beklerken edebiyat alanıyle alaksı olmayan kişikleri ücretli öğretmen diye görevlendiriyorsunuz yazıklar olsun size 5 yıl okuduk bu yaptıkları çok adaletsiz

  29 Ağustos 2012 18:41
 • metin33 ;

  okul öncesi kaç kişi atanacak tahminen

  29 Ağustos 2012 18:02
 • Türkçecı ;

  Mrb arkadaslar ben türkçecıyım sıralamam 1468 ve korkuyorum atanırmym dye yaptgmz yorumlar tahminlerden öteye gtmyr lütfen kırıcı olmayalım hakkımızda hayırlısı olsun ınsallah en az 2bın kisı alırlar da atanablrm sızce alırlar mı?

  29 Ağustos 2012 17:40
 • betül kaymaz ;

  Açiktan atama yok mu? Yillardir başvuruyoruz olmuyor. 40 yaşimizi geçtik.daha ne zaman atayacaklar. Bizim yaşimizdakiler neredeyse emekli olacaklar. Buna bir çözüm bulunursa çok sevineceğim.

  29 Ağustos 2012 11:58
 • hicaz ;

  arkadaşlar ,
  tahmininizce lütfen rica ediyorum ,
  müzikten kaç kişi atanır ya ??
  2000 olur mu ki, selamlar …

  29 Ağustos 2012 11:45
  • KURT ;

   1200 ile 1500 arasında olacağı tahmin ediliyor…

   30 Ağustos 2012 10:48
 • beden eğitimci ;

  dilerim sena 8000 atama duyumun doğru olur herkesin hakkından hayırlısını versin allah

  29 Ağustos 2012 10:20
 • özdemir ;

  sevgigli türkceci her şeyin cok hızlı deegişdiği bir ülkede branşcıların saltanatının uzun sürmeyecegini düşünüyorum…sınıf ögretmeleri her zaman egtimim en gözde öğrencileridir…ayrıca bu böyle bir tepki vermenin ne anlamı var bişey mi yaptı sınıfcılar sana. sana ucu dokunan bişey mi var… 40000 tane atanmayı bekleyen sınıfcı var 5000 atansa cok mu… ama güvenme buatamaya size ne gelecegi hiç belli olmaz..

  28 Ağustos 2012 22:28
 • veli ;

  Bencillikler bu ülkeyi bu hale getirdi.Türkçeci gibi yorum yapanlar ve zihniyette olanlar daha çok işsiz dolaşırsınız.Helal size .

  28 Ağustos 2012 21:31
  • türkçeci ;

   bi önceki yorumda sınıfçıların bana yazdığı söze karşılık öyle konuştum.. bilip bilmeden konuşmayın.. veli ve özdemir..

   29 Ağustos 2012 23:46
  • salman ;

   evet bencillikler mahvetti doğru ama ben türkçecinin bencilce konuştuğnu düşünmüyorum sınıfçılar 75 le atanırken türkçeci arkadaşlarımız 87 ile atanıyor

   31 Ağustos 2012 12:16
   • sınıfçı ;

    sefanız olsun en az atamayı artık sınıfçılara verdiler. hatta artık hiç vermiyorlar. ayrıca herkes üniversite tercihlerini iş imkanına göre yaptı kendinizi öldürmeyin bu kadar bu durumda siz mağdur değil bencil kategorisine giriyorsunuz!!!!

    01 Eylül 2012 20:17
 • senay ;

  coğrafya 1800 olssun..

  28 Ağustos 2012 20:30
  • COĞRAFYACI ;

   bencedee inşallah

   30 Ağustos 2012 18:49
 • emrullah ;

  okulöncesinden 83.4972 puan ve üzeri k.maraş yazmayı düşünen var mı??

  28 Ağustos 2012 16:47
 • recep ;

  BEYLER BAYANLAR SİSTEM BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMÜŞ ÇOĞUNUZ BU OYUNDA ÇARKA GİRMİŞ DÖNÜYORSUNUZ. BİZ MESLEKTAŞIZ BU İŞİN SINIFÇISI,BRANŞÇISI YOK.. HEPİMİZ ÖĞRETMENİZ. BENCİLLİĞİ BIRAKIN LÜTFEN. VAKİT TEK OLMA VAKTİDİR.

  28 Ağustos 2012 15:23
 • sınıf ;

  kimse nie sınıfcı olmadınız demiyor ayrıca sınıfcıların çektiğini kimse çekmiyor branşçılar genelde merkeze atanıyor sınıfcılar ise taşraya bu bencillikle eminim allah gönlünüze göre verir ..

  28 Ağustos 2012 14:24
  • türkçeci ;

   ALLAH benim gönlüme göre verirse açıkta kalmam merak etme sen.. tanımıyosun hakkımda yorum yapma…………..

   30 Ağustos 2012 21:30
 • türkçeci ;

  ben eşitağırlık mezunuyum ve kazandığım sene puanım sınıf öğretmenliğine de yetiyordu… ayrıca mezun olmadım ben atanmak için bi çaba içerisinde değilim şuan… ben 489 puanla 1500 sıralamyla grdm bu bölüme… sınıf öğrtmenliğinden banane.. bencillik yapıp 2000-3000 atama istemeyen sizsiniz… bana daha çok var siz düşünün şimdilik… branşçı arkadaşların da allah gönlüne göre versin hakettikleri yere gelsinler artık.. eğitim fakültelerinin gözbebeği onlar…

  28 Ağustos 2012 13:53
 • dilan ;

  yaa arkadaşlar okul öncesinin ataması nasıl bu yıll önümüzü kapattılarr artık çoçuk gelişimi alımı az olacak o kadar okuduk boşunamı yaa

  28 Ağustos 2012 13:52
 • songül ;

  Üzülerek herkesi öğretmen yapmamaları gerektiğini bir kez daha görüyorum, sizler sınıflarda dayanışmayı birlik beraberliği anlatacak olan kişilerken bir başkasının üzüntüsüne neredeyse tempo tutacaksınız. Burası Türkiye yarın sistem tutmadı pardon eskiye dönüyoruz da diyebilirler akıl sır ermez o yüzden biz eğitimciler olarak birlik olmalıyız.İnşallah emek veren herkes hayallerine kavuşur hepimiz senelerimizi veriyoruz okuyoruz sonra çıkıp herkes öğretmen olmasın deniyor. ben sınıf öğretmenliğini seçtiğim yıl en rövanşta olan meslekti, demek istediğim her parti kendi uygulamasıyla geliyor yarın ne getirecek belli olmaz o yüzden eğitim sistemi deneme tahtası bizlerde denekler oluyoruz… Allah öğretmenlere dayanma gücü versin.

  28 Ağustos 2012 13:33
 • fenci ;

  fen teknoloji bölümünden 4 bin atama istiyoruZ.LÜTFEN ARTIK ATANMAK İSTİYORUZ

  28 Ağustos 2012 13:17
  • Teknik ;

   herkesten 1000 er kişi alsalar en iyisi.:)

   28 Ağustos 2012 21:36
 • ela ;

  ben de selene şiddetle katılıyorum biz bencil değildik ama sistem bizi sadece kendini düşünür hale getirdi onun için branşçılar atansın sınıfçıların da canı cehenneme

  28 Ağustos 2012 12:57
  • iklim ;

   3-9 eylülde atamalar yapılacakmış

   28 Ağustos 2012 13:20
   • iklim ;

    3-9 eylülde tercihler
    10 eylülde atamalar yapılacakmış

    28 Ağustos 2012 13:21
  • selen ;

   sevgili selen,
   öncelikle fikrimin hangi kısmına katıldığını çözemedim.ben canı cehenneme diye bir meslektaşıma taş atmam attırmam da. söylediklerim tamamen farklı şeylerdi. sadece yıllardır bazı bölümler ki bunlar da gayet gerekli olan bölümler( matematik edebiyat sosyal bilgiler gibi) ve teknik eğitim çıkışlılar gibi memleket meselesi görülen bir alandan mezun insanlar verilen gıdım gıdım atamalara gıkları çıkmazken sınıfçılar tahmini bir 2000lik alımda yaygarayı başlattılar sağda solda..benim tavrım bunadır.yanlış anlaşılma olmasın da..

   28 Ağustos 2012 13:33
  • sınıfçı ;

   lan ela senin sorunun ne ha koca kıcının kafandan büyük olması mı ha asıl senin canın cehenneme..

   28 Ağustos 2012 15:08
 • murat ;

  edebiyat ve türk dili bölümlerinden 2000 kişi alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok eksik çıkacak arkadaşlar ama din kültüründen yer kalırsa alacaklar

  28 Ağustos 2012 12:49
 • murat ;

  yok artık 18000 bin kişi beden eğitimine ayrılmış inanmayın böyle uyduruk haberlere yarın herşey belli oluyor okadar alım olmasına imkan yok hocam

  28 Ağustos 2012 12:45
 • mali ;

  muhasebe öğretmenliği mezunuyum kurumlar arası alımda p10 puanının devreye gireceği söyleniyor p10 puanına göre alım olacağı yönünde haberler var ne kadar doğru bilgisi olan lütfen cevalasın!!!

  28 Ağustos 2012 12:01
 • misafir ;

  Arkadaşlar niye böyle birbirimizi yiyoruz ki. branşda sınıfta fen de hepsi 4 yıl eğitim gördü, hepimiz emek harcadık. dua edelim emeklerimiz boşa gitmesin. tek temennim herkes gönlünce bir yere atansın. ancak rica ederim yorum yazarken öğretmen olduğumuzu unutmayalım.

  28 Ağustos 2012 11:35
 • samet ;

  arkadaşlar bu ülkede bölümler 5 taneden ibaret değil bu ülkede teknik eğitim fakülteleride var bilginize

  28 Ağustos 2012 10:04
 • COĞRAFYACI ;

  74 PUANIM VAR ACABA ATANIRMIYIM ŞUBATTA76 DA KALMIŞTI ATAMALAR…NE DERSİNİZ ARKADAŞLAR.

  28 Ağustos 2012 09:44
  • izmir ;

   kardeşim yakında belli olCk ama 74 lere inmesi imkansız 700 kişiyi geçmez alım ve 76 nın altına malesef inmez

   28 Ağustos 2012 20:19
 • teknik10.000 ;

  bütün teknik eğitime en 10.000 kadro istiyoruz. haydi teknik egitimciler birlik olup sesimizi duyurma zamanı

  28 Ağustos 2012 07:12
  • Teknik ;

   sesimizi buradan duyuramayız ki.eylem yapıyoruz gelen yok.gerçi başta ben gitmedim ama yinede sağlam organize olmamız lazım.

   28 Ağustos 2012 21:38
  • mağdurumben ;

   Birlik olmak için ne yapabiliriz nasıl duyurabiliriz sesimizi bu Milli Eğitime?

   29 Ağustos 2012 13:07
 • DESAF ;

  Bir dershane müdüründen aldığım duyuma göre atama kılavuzu 1 EYLÜL de açıklanacakmış.

  28 Ağustos 2012 02:03
 • DESAF ;

  Bu atamada da UTANILMADAN TEKNİK ÖĞRETMEN numune sayıda atayacaklardır. MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA programına katılmalarına müsaade edilmiyor. Atamalar da her bölümden 4- 8 kişi atanıyor. Devlet Milyarlarca lira harcayarak 8 kişi atamak için mi bu kadar masraf yapıyor. Rezalet. İktidar 2003 yılında Teknik Öğretmenlerin yerine mühendisleri atadılar. Açık kapatıldı. şimdi ise işin uzmanını atama. Aferin İKTİDARA. Bu HAK değil de nedir?

  28 Ağustos 2012 02:00
 • DESAF ;

  Teknik Öğretmenlerin sesi çıkmadığından, birlik beraberlik olmadığından bu atamada da çok az kontenjanla atanacaklardır. Kim sesini fazla çıkarıyorsa, onları susturmak için atama sayısı arttırılıyor.

  28 Ağustos 2012 01:50
 • saçmalık ;

  ne 8000 i arkadaşlar.rüyadamısınız hayalde mi.böyle bişey sizce mümkün mü?ihtiyaç olan açığın bir seferde kapatılması bence mantıksızlık olur.bu rehberlik,ilk mat,din,türkçe vs için de böyle.

  28 Ağustos 2012 00:56
 • sena ;

  beden eğitimi kontenjan 8000 atama duyum alındı bilgisi olan yazarsa sevinirim

  27 Ağustos 2012 18:40
  • ömer ;

   başbakan olımpıyatlardaki hezimetten sonra talimat vermiş 15000 den az olmamamk kaydıyle beden eğitimi 20000 civarında olacakmış,çok sağllam bir kaynak bu.

   28 Ağustos 2012 12:45
   • gul ;

    yok artık hocam nerden çıkarıyorsunuz en fazla alınacak 2000-2500 cıvarı oda süpriz olur tabi….

    28 Ağustos 2012 15:00
 • esen ;

  Arkadaşlar bu atamada kurumlar arası geçiş var mı? Bilgisi olan var mı?

  27 Ağustos 2012 18:02
  • yusuff ;

   bizlerde kuumlararası bekliyoruz hocam ben sosyal bilgiler bölümü mezunuyum 470 günlük memurum.. sen hangi bölüm mezunusun esen hocam ve gün ne kadar?

   28 Ağustos 2012 02:34
   • esen ;

    Ben 2008 de başadım göreve.Biyoloji bölüm mezunuyum. Senin 4+4+4 den dolayı alınma şansın çok fazla yusuf bey

    28 Ağustos 2012 14:30
 • yasemin ;

  gazi üniversitesi dekoratif el sanatları bölümünden 2006 da mezun oldum.37 yaşındayım hala açıktayım. benim gibi yaş sınırını doldurmaya yakın birçok arkadaşımız var. alımlar 2-15 arasında kalıyor. ne zaman bizim bölüm 3 lü haneleri görecek. yıllardır umdumuz kalmadı. artık bizleride görsünler.

  27 Ağustos 2012 14:54
  • ressamerdal ;

   bu hükümetle bır beklentınız olmasın ablacım

   27 Ağustos 2012 15:12
   • Teknik... ;

    ressamerdal sen ne soytarı çıktın böyle be. Cocuk olabileceğinden şüpheleniyorum. Git bı işle uğraş boş gezmelerle nereye doğru gittiğin yorumun başında belli.

    27 Ağustos 2012 20:59
  • mağdurumben ;

   Katılıyorum hocam ben de Gazi Ticaret Turizm Eğitim Fak. 2005 mezunuyum.Yıllardır doğru dürüst alım yok geçen yıl bi 4 kişi aldı bir de 5 kişi aldı şaka gibi.Bu bölümler öğretmen yetiştiriyorsa neden milli eğitim atama yapmıyor.Bölümde öğretmen ihtiyacı olduğunu da biliyorum.Yeter artık birileri bizim de sesimizi duysun.

   28 Ağustos 2012 10:22
 • edebiyat ;

  yeter artık açıklayın şu klavuzuuuuuuuu.

  27 Ağustos 2012 14:03
  • uk ;

   ne ucubelikler donuyor. lanet olsun egitim fakultesi okudugum gune.tarihciyim puanim 80 ama bunalimdayim.nerede seffaflik ne pislikler donuyor.lanet olsun bu alaca karanlik kusagina…

   27 Ağustos 2012 14:44
   • ressamerdal ;

    isyan isyan isyan katılıyorum sana

    27 Ağustos 2012 15:10
 • ismail ;

  Teknik öğretmenler birlik olalım duyuralım sesimizi.Hayallerimizi kaptırmayalım.

  27 Ağustos 2012 13:54
  • ressamerdal ;

   hayallerinin peşinden koşacagınıza gerceklerinizle yaşamayı öğrenin

   27 Ağustos 2012 15:09
 • CİHANGİR ;

  teknik öğretmenlere artık atama çıksın yıllardrı emek verip atanamayan teknik öğretmenlerin derdi bitsin artık 4 staj yapan tek öğretmenlik ama atama sayısı cok cok cok az

  27 Ağustos 2012 13:22
  • ressamerdal ;

   demmekki 4 staj yetmıyor 5 inciside lazım

   27 Ağustos 2012 15:08
 • üzeyir ;

  coğrafya puanım 63,0137 arkadaşlar bu puanla atanabilirmiyim eğitim fakültesi yeni mezunuyum yoksa kendime başka iş bakayım ne iş yapabilirim önerisi olan varmı

  27 Ağustos 2012 11:52
  • ressamerdal ;

   bu puana asla atamazlar

   27 Ağustos 2012 15:07
 • zeynep ;

  Teknik öğretmenlere 13 senenin mağduriyetine karşılık 13000 kadro verilsinki yıllardır çekilen acılara merhem olsun.Dayanacak gücümüz kalmadı.

  27 Ağustos 2012 08:44
  • Teknik ;

   Yetmez… Umut var mı dersin bu atamalarda?

   27 Ağustos 2012 10:39
 • sınıfçı ;

  35000 sınıfçı atanacak

  26 Ağustos 2012 17:40
  • BESYO ;

   2 SIFIR FAZLA ATMIŞSIN HOCAM YANLIŞLIKLA:)

   29 Ağustos 2012 13:55
 • eğitimci ;

  Arkadaşlar yıllardır fransızca ataması yapılmıyor fransızca mezunu varsa lütfen artık bizlerinde ataması yapılsın talebinde bulunalım.İstezsek hiç kimse bize kadro vermez.2001 mezunuyum ve 11 yıldır kpss ye giriyorum bizede başvuru hakkı tanınsın!!!

  26 Ağustos 2012 17:24
  • ressamerdal ;

   cemaate gir atan

   27 Ağustos 2012 15:05
   • ştttt ;

    ressam eziği..sana diyorum..noldu, sen baya yıpranmışsın.. cocukluğunla mı ilgili adamlığınlamı

    27 Ağustos 2012 20:42
    • ... ;

     ressam ne kadar boş adamsın ya işin gücün tahrik. o kadar çok biliyorsan git bakanlıgın önünde kendini ateşe ver de belki arap baharı gibi atama baharının başlangıcına sebep olursun ve ömrün boyunc bi işe yaramış olursun…

     28 Ağustos 2012 02:37
     • yusuff ;

      ressam ne kadar boş adamsın ya işin gücün tahrik. o kadar çok biliyorsan git bakanlıgın önünde kendini ateşe ver de belki arap baharı gibi atama baharının başlangıcına sebep olursun ve ömrün boyunca bi işe yaramış olursun…

      28 Ağustos 2012 02:39
   • sdfgh ;

    ressam ne kadar boş adamsın ya işin gücün tahrik. o kadar çok biliyorsan git bakanlıgın önünde kendini ateşe ver de belki arap baharı gibi atama baharının başlangıcına sebep olursun ve ömrün boyunc bi işe yaramış olursun…..

    28 Ağustos 2012 02:42
 • Edebiyatçı ;

  Edebiyat öğretmeniyim, 77.443 puanım, sizce bu yıl atanabilir miyim?

  26 Ağustos 2012 14:45
  • ressamerdal ;

   zor atanırsın

   27 Ağustos 2012 15:04
 • okullu ;

  arkadaşlar lütfen mesajlarınızda kırıcı olmayın.unutmayın ki siz geleceğin gençlerini,öğretmenlerini yetiştireceksiniz.ayrıca hanginizin atama konusunda yetkisi var?lütfen ……..hayırlısıyla bekleyip görelim.

  26 Ağustos 2012 11:09
 • elif ;

  arkadaşlar birde eğitimci olucaksınız, birbirinizi kıskanıyor,birbiriniz hakkında atıp tutuyorsunuz lütfen biraz daha saygı hakkımızda hayırlısı olsun herşeyin…

  26 Ağustos 2012 08:56
 • hüseyin ;

  suraya bakıyorumda uc asıgı bes yukarı herkez ogretmen burada yanı gelecek demek bu ınsanlar kısılerı bırbırıne dusurucek konuma kadar getırdı sanırım bu sıstem sen sınıfcısın ben branscıyım sen cok atandın ben az atandım sohbetlerıne kadar gırıp ayaklar altına aldık sanırım egıtım sıstemını sımdı ben soruyorum ogretmenlerı bu hale getıren bır sıstem bencıllestıren guvenını kaybettıren umutlarını tuketen kısıler cocuklara nasıl verıcek davranısı?????

  26 Ağustos 2012 01:13
  • matcı ;

   inşallah böle insanlar atanamaz vatanın milletin muvaffakiyeti için kardeş

   27 Ağustos 2012 13:43
 • türkçeci ;

  sınıfçılar 2000-3000 gibi bi rakam az mı yaa neyin peşindesiniz habire kendinizi düşünün zaten.. bu zamana kadar o kadar fazla atndınız ki artık brakn da branşcılar atansın.. 5o-60 ile atanmak kolay tabi sizde bizler gibi 89 puanla 546 gibi komik bi rakamla atanın ancak o zaman halinize şükretmeyi bilirsiniz…

  25 Ağustos 2012 22:27
  • mustafa ;

   10 bin sınıfçı alınacak..

   26 Ağustos 2012 00:42
   • Teknik ;

    20 bin sınıfçı alnıacak.

    26 Ağustos 2012 11:47
    • türkçeci ;

     rüyanızda alınır..

     26 Ağustos 2012 21:40
     • ressamerdal ;

      rüyada olsa cok abartılı olurdu. sınıfçılar kendi koyunuze gerı donun yenı sıstemde sıze yer yok

      27 Ağustos 2012 15:15
   • FRANSIZCA ;

    SINIFCILARIN ÇOĞU NORM FAZLASI ÇIKTI 4+4+4 DEN DOLAYI BEKLEYELER BEKLEMESİN

    27 Ağustos 2012 20:58
  • hetm ;

   he he süzme seni

   26 Ağustos 2012 04:08
  • hetm ;

   türkçeci süzme

   26 Ağustos 2012 04:09
   • ayşe ;

    arkadaşım bütün sınıfçılar atansın ama sen atanma sana çocuk falan emanet edilmez sen daha bir meslektaşınla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun sen önce kendin insanlık eğitimi al sonra sen öğretmen olmayaçalış

    27 Ağustos 2012 10:05
    • hetm ;

     bana bak ayşe denen kendini bilmez!!!sen kimsin de bana beddua ediyorsun ben kimseye beddua etmedim bişey yapmadım sadece türkçeci arkadaş süzmece yorum yapmış ona karşılık verdim.yorumuda saçma sapandı zaten.sana ne oluyo ordan zıplıyorsun lafa.terbiyesiz kadın sen atanama asıl.

     27 Ağustos 2012 15:58
  • sınıfçı ;

   bana mı sordun braş öğretmen olmak için mağdem 50 60 ıle atandığını biliyodun niye branş öğretmetliğini seçtin

   26 Ağustos 2012 07:39
   • ayşe ;

    bence başta tercih yaparken ki bilgi eksikliği herşey..yeter ki üniversite okuyayım nasıl olsa bişeyler olur okul bitince düşüncesi..

    27 Ağustos 2012 10:44
   • ressamerdal ;

    gün geldi devran döndü branşçılar sınıfçılardan hesap soruyor

    27 Ağustos 2012 15:17
  • desparadoo ;

   helal ağzına saglık ben de onu dıyorum

   26 Ağustos 2012 10:40
  • sinifci ;

   Cok bilmis turkceci sen her sene kac sinifci mezun ediyolar haberin varmi da konusuyosun..bu algiyla 50-60 atasalarda zor senin is birak bizle ugrasmayi otur adam gibi ders calis atan..

   27 Ağustos 2012 01:29
   • hetm ;

    bizimde branşçı arkadaşlarımız var .ya ben bunlar gibi insan görmedim,bi kına yakmadıkları kaldı. boşver sınıfçı herkes görecek klavuzlar açıklanınca neyin ne olduğunu

    27 Ağustos 2012 16:06
    • türkçeci ;

     ben eşitağırlık mezunuyum ve kazandığım sene puanım sınıf öğretmenliğine de yetiyordu… ayrıca mezun olmadım ben atanmak için bi çaba içerisinde değilim şuan… ben 489 puanla 1500 sıralamyla grdm bu bölüme… sınıf öğrtmenliğinden banane.. bencillik yapıp 2000-3000 atama istemeyen sizsiniz… bana daha çok var siz düşünün şimdilik… branşçı arkadaşların da allah gönlüne göre versin hakettikleri yere gelsinler artık.. eğitim fakültelerinin gözbebeği onlar…

     28 Ağustos 2012 13:46
  • sınıf ;

   sanki branşcıları almayan sınıfcılar, çok komiksiniz gerçekten. ayrıca bu nasıl bir düşünce bu aşağılamalarla bir yere varamazsınız ben ilk defa girdim 79 aldım nasip diyorum ama bu kadar kıskançlığa ayıp diyorum

   28 Ağustos 2012 14:36
 • İnsaf yahu! ;

  Kadrolu öğretmen olup merkezde çalışan öğretmenler biliyorum. Mesleklerinden nefret ediyorlor. Bunlar 5 yıllık öğretmen. Atanmış ama öğretmenlğin “Ö” ‘sünü bilmeyenler var. Siz de böyle yapacaksanız , şimdiden başka mesleklere yönelmeyi tercih edin.

  25 Ağustos 2012 12:28
  • Sen Kimsinki ;

   Siz Acaba Kaç Yıllık Eğitimcisinizde Böyle Konuşuyorsunuz ben 64 Yaşında Bir Hocayım Öğrencilerimde Gayet Memnun bilgisayarıda yeni aldım daha

   25 Ağustos 2012 20:10
   • şeker ;

    hocam laf diye konuşuyo işte ,kendi çok biliyo öğretmenliğin ‘ö’ sünü

    26 Ağustos 2012 04:50
   • Mehmet ;

    Emekli olda cocuklar atansın dede,,’

    26 Ağustos 2012 13:14
    • Timsal ;

     Ağzına sağlık,gerçi dalga geçen biridir fakat yine de o yaşlara yakın zamk gibi kadrolara okullara yapışmış veya emekliye ayrılmış hala öğretmenlik yapan var. onca gencin haksını çalan umutlarını ,maddı- manevi dünyaları yıkan kendine öğretmen diyen şahıs var.

     27 Ağustos 2012 08:58
     • yusuff ;

      zaten şu 55 yaş üstünü bi emeli etseler de gençlere yer açılsa nerdeyse bastonla derse girecekler. çocuklar gayet memnunmuş korkudan çocuklar ne diyecegini bile şşırmıştır neyinden memnun olacaklar Allah aşkına yazık günah yaa

      28 Ağustos 2012 09:49
 • ressamerdal ;

  sınıfcılar allah aşkına sız kendınıı bulunmaz hınt kumassımı sanıyorsunuz ben cok öğrencı tanıdım ilkokuldan mezun olup okuma yazma öğrenemeyen . eğiti,min yükü branşçıların omuzundadır. bırazda sınıfcılar beklesın

  25 Ağustos 2012 12:15
  • hetm ;

   konuşma tarzından belli oluyo nasıl bi çevreden geldiğin ,ee bu durumda şaşmamak lazım çevrendeki okuma yazma bilmeyenlere:)

   25 Ağustos 2012 20:07
   • ressamerdal ;

    yarası olan gocunur

    26 Ağustos 2012 14:04
    • hetm ;

     eğitimin yükü nasıl branşçıların üstünde oluyomuş onu bi açıklasana sen önce ressa

     26 Ağustos 2012 17:33
     • ressamerdal ;

      anlatılmaz yaşanır daha detaylı açıklama burdan olmaz

      27 Ağustos 2012 15:03
    • deni ;

     sayın ressam erdal bey sizin yaranız var gocunuyosuzunuz okumayı lisede öğrendiniz heralde:))

     26 Ağustos 2012 17:38
     • ressamerdal ;

      okumayı halla öğrenmiş degılım ve bu sınıf öğretmenlerının sucu

      27 Ağustos 2012 14:58
   • Teknik ;

    Elektronik öğretmenliği ataması istiyoruz:D

    26 Ağustos 2012 15:41
 • zebari ;

  bu ülke bu branşçılara kaldıysa görün bakalım 5 sene sonra biz neredeyiz.bencillik kıskançlık ancak bu kadar güzel belli edilir.hayat bu hiç bir şey belli olmaz ama senin çocuğunu yetiştirecek bir sınıfçı bulamayınca çok ağlarsın

  25 Ağustos 2012 00:38
  • uk ;

   puanım 80 tarihçiyim atanır mıyım.yok mu tarihçi

   25 Ağustos 2012 14:17
  • hetm ;

   zebari çok haklısın , ama sen merak etme kardeşim bu kıskançlığın sonu mort olmak işte

   25 Ağustos 2012 20:08
 • pdrci ;

  Pdr.den kac kisi alirlar pdr mezunu olan var mi aramizda…

  25 Ağustos 2012 00:11
  • hakan ;

   kaç kişiyi niye merak ediyosun..sizden dışarda kalan varmı…

   25 Ağustos 2012 16:54
 • Hazar Hazan ;

  sağlık bakanlığına bağlı kadrolu olarak çalışıyorum aynı zamanda eğitim fakültesinide bitirdim kurmlar arası geçiş yapmak istiyorum bu konu hakkında fazla bilgim yokkurumlar arası geçiş ne zaman ve nasıl yapılıyor bilgilerinize sunarım saygılarımla

  24 Ağustos 2012 21:08
  • hakan ;

   hocam atalarla beraber yapıyorlar…bu ağustosta son kez kurumlar arası atama yapcaklar..araştır ve kaçırma ..bundan sonra olmayacak bakan açıkladı..kurumlar arası atama kaldırılıyor..ben de memurum ptt..bizim kurumdan geçiş olmadığı için ben atanamıyorum maalesef.

   25 Ağustos 2012 16:57
 • mehmet ;

  sosyal bilgiler öğretmenliği kontenjanı tahmininiz

  24 Ağustos 2012 17:48
  • hayırlısı ;

   ancak 1.500 oda olursa keşke 2000 olsa çok iyi olurdu ama ben pek sanmıyorum

   24 Ağustos 2012 19:32
 • ilker ;

  arkadaşlar puanım 84.344 lütfen aydınlatıcı bir cevap yazarmısınız….kimy. öğret.ğine atanabilirmiyim

  24 Ağustos 2012 17:42
 • Misafir ;

  Arkadaşlar sosyal bilgilerde puan sizce kaça kadar düşer

  24 Ağustos 2012 16:27
  • yinemi ;

   ben açıkçası sosyal 77 leri görür diyodum ama meb sıralaması bitirdi beni valla 81 puanım var 1300 küsürlerdeyim bence 80 einmesi zor ümidim az benim 81.5 gibi olacak sanırım:(

   24 Ağustos 2012 23:22
 • murat ;

  okul öncesinden bir sitede 4887 alım olur kesinlikle diye yazı yazmışlar çünkü 11000 civarı eksik olduğu söyleniyor bakalım görücez

  24 Ağustos 2012 12:21
  • FRANSIZCA ;

   SINIFCILAR VE OKUL ÖCESİ HİÇ BEKLEMESİLER NORM FAZLASI OLA SIIFCILARI OKUL ÖCESİE KAYDIRMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

   27 Ağustos 2012 21:02
 • sah ;

  cemaatçi ve akp li değilim ama alnımın akıyla böte de derece yaptım. dağılın şimdi.

  23 Ağustos 2012 18:51
  • hakan ;

   bıravo sana..cemaat soruları sızdırıyor diyenlere hocam tokat gibi cevap yazmışın…çalmadan da oluyormuş demek…

   23 Ağustos 2012 23:06
   • Teknik ;

    Çalmadan da oluyor,çalarak da oluyor.Onu nasıl yapacaz.

    24 Ağustos 2012 13:49
   • behlül kuzu ;

    ben cemaat üyesiyim, sakallı ve cübbeli geziyorum, ama yine atanamıyorum yıllarca, :)))

    24 Ağustos 2012 15:27
    • kominist ;

     o zaman komünist olacan ..zaten cemattin marifeti ortada sıçtılar sıfır sorun diye….

     25 Ağustos 2012 18:33
    • ressamerdal ;

     sen kesın cübelı ahmet hocanın cemaatındensın akp onları sevmıyor

     27 Ağustos 2012 15:02
   • coğrafyaeğitim. ;

    çalmadan da oluyor tabii ki ama neden böyle haksızlıklar olsun ki 2 kişi bile çalsa soruyu kaç kişinin hakkı yeniyor.çok düz mantıksınız kusura bakmayın.

    24 Ağustos 2012 16:04
   • hadi ya.. ;

    ne tokadı be bi kişiylemi sorular sızdırılmamış oluyo 2010 da karı koca 40 dan 90 açıkanlar rezil edilmedimi utanırım ben sizin yerinizde olsam tokadı siz yediniz bi parça farkedildide aradan çıkarıldı.küçük bi not bunu yapanlarda bilsin bu dünyanın öteside var Allah yedirmesin inşallah..

    24 Ağustos 2012 19:34
    • hakan ;

     hocam sorular çalınmıyor..içerden birileri sorları sızdırıyor..hükümeti ve cemaati zor durumda bırakmak için..işi gücü eğitim olan dünya üzerinde binlerce okulu olan bir ceaatin soruları çalmaya ihtiyacı varmı sence.türkiyede rejim değişiyor ve rejimler değişirken iç savaş bile çıkarırlar.. dünyadaki örneklerine bak..libya,suriye mesela..türkiyede eski rejimde böyle direnyor işte..cemaatin soru çaldığı falan yok..cemaat bağlantılı kişilere sızzdırılarak üzrine atılmaya çalışılıyo..

     25 Ağustos 2012 16:52
  • sahh ;

   böteden derece yapsan ne yazar? adamlar soruları çaldılar belli işte, daha hala derece yaptım diyorsun. anlayışın kıt mı senin, cemaatin avukatı mısın?

   24 Ağustos 2012 11:31
  • CdB ;

   adamsın :)

   24 Ağustos 2012 19:22
 • Can tanrıyar ;

  Ebediyet hocasıyım. 71 yaşındayım 98 puanım var 45 yılında girmiştim sınava hala geçerlimi puanlar

  23 Ağustos 2012 17:55
 • pakize suda ;

  Ben trikotaj öğretmeniyim puanım 10 kaç kişi alınır vede taban puan kaç olur? Çok önemli 18 yıldır atama bekliyorum.

  23 Ağustos 2012 17:54
  • ressamerdal ;

   bu puanı almak için ne yaptınız baraj zaten24 eksıdesınız o zaman

   27 Ağustos 2012 15:20
 • sınıfçı ;

  Ya Allah aşkına bende sınıfçıyım ne kin tutuyorum burdakiler gibi nede birilerine saldırıyorum evet bir gerçek var branş yaşadı bizdende az alınacak ama ne kadar alınacak çokmu azmı maşallah herkes MEB olmuş branşçılarda sevinmesin fazla imamhatip mezunumusun bu sistemde arkadaş yaşadın geri kalanlar ölsün işin açığı bu.. Herkesin ALLAH yardımcısı olsun gönlünüze göre versin inşallah

  23 Ağustos 2012 17:34
 • sınıfçı ;

  milli eğt. müdürünün açıklamalarını heyecan yapmadan dinlerseeniz sınıf öğretmenliği mezunu arkadaşlar rahatlayacaktır. 40 öğretmen atamasında sınıfçıların oransal olarak düşeceği fakat yine ne fazla alımın sınıf öğrtmenlerinden olacağını söylüyor. 17binde 6 bin alırsa 40 binde 14000 öğretmen öğretmen ataması yapılması olası dı 4+4+4 sistemden sonra bunun yarı yarıya düşmesi beklenirse 7000 civarında olması beklenmektedir. Rahat olun

  23 Ağustos 2012 16:06
  • sınıf ;

   inşallah öyle olur

   24 Ağustos 2012 00:18
  • hetm ;

   kesinlikle katılıyorum sınıfcı yine fazla olacak

   25 Ağustos 2012 20:13
 • funda ;

  sınıf öğretmenliği mezunuyum bu sene mezun oldum ama şu 4+4+4 leri tam zamanında yaptılar ya. eğerki kadro düşerse bizim için çok kötü bi durum. puanım 87.43688 sıralamam şu yeni sıralamadan önce 468di şimdi 516ya gerilemiş sizce bu sene atanabilirmiyim.?

  23 Ağustos 2012 15:39
  • akor ;

   ya benim de sıramam da gerilemem var kime soracaz bunu neden sıralar surekli değişityor? herkez niye sessiz?

   23 Ağustos 2012 16:14
   • Kimyanet ;

    Sıralamalarda gerileme olması normal,çünkü ösym nin sıralamasında yalnızca 2012 verileri vardı.Meb in yaptığı sıralamada ise 2011 sıralamaları da dahil edilerek verilmiş.Ama sıralamanın 3 kat geriye gitmesi de düşündürücü.

    23 Ağustos 2012 16:27
   • banasor ;

    Bana sorabilirsin telefonumu vereyimmi

    23 Ağustos 2012 17:57
   • sah ;

    kardeş o sıralamaya geçen sene atanamamış, mezun olamamış vs. katılıyo bilişim teknolojilerinin içinde 50 tane bölüm var mesela ayrıca fen edeb. falanda içindeymiş yaptıkları acıklamayı detaylı okursan problem kalmaz ;)

    23 Ağustos 2012 18:56
  • aleyna ;

   canım benim de puanım 87,195 meb sıralamam 558. bu yıl en az 2000 3000 arası atama olur sınıf öğretmenliğinden yani ikimiz de atanırız merak etme:D ama ben ege bölgesine atanmak istiyorum öyle doğulara gitmek istemiyorum .sınava yaklaşım 19,000 sınıfçı girdi onlara göre sıralamamız gayet iyi umarım istediğimiz yerlere atanırız funda iyi şanslar:D

   25 Ağustos 2012 13:23
   • mühendis ;

    inş. en doğuya gidersin :)salaklar doğularda bu vatanın bi parçası ayrımcılar

    25 Ağustos 2012 22:59
 • okullu ;

  arkadaşlar atamalara 2011 puanımla başvuracağım.acaba sıralamamı nasıl öğrenebilirm?ösym sadece 2012 sıralamasını veriyr.teşekürler.

  23 Ağustos 2012 14:35
 • Türkçecı ;

  Acaba bu kontenjanları açıklamak ıcın neyı bekliyorlar sınavı iptal ederlerse hç şasırmam. Alıştik artık son dakıka kararlarına umarım iptal olmaz,iptal oldgnda emin olun sıralama geriliyor ben 2010da bunu yaşadım ayrıca sınavların hepsınde soruların sızdırıldığını düşünüyorum 2009 mezunuyum ve artık yoruldum ücretli öğretmenlık yapmaktan da yoruldum yarın ne olacağını bilemiyorsun çünkü. 85.850 ile bekliyorum artık hayırlısı bırbırımıze düşmeyi de birakalım sınıfçılara okul öncecılere kızıyoruz ama bizler de atanmış olsaydık onlar gb olurduk atama sorunlarıyla ilgilenmezdık. Şımdı bu sorunları yasadıgımız içın farkındayız duyarlı davranıyoruz. Allah hepımızin yardımcısı olsun…

  23 Ağustos 2012 14:08
 • dyg ;

  Hepimiz eğitim fakültesi bitirmiş öğretmen adaylarıyız;Yani hepimiz aynı taraftayız sınıfçısıymış branşcısıymış birbirimize çamur atmamız bizi hiçbirzaman bir adım ileriye götürmez. Benim Şahsi görüşüm , çevremdeki ilköğretim okullarının kayıtlarındanda anladığım kadarıyla okulöncesinde azalma değil artma oluyor , olacak .Çünkü yeni sistemın oturması seneler alacak insanların %80inden fazlası 6 yaş cocugunu 1.sınıfa yazdırmıyor + 5 yaş çocuklarıda bu sene anaokuluna kayıt oluyor , yani herhangi bir okulda okulöncesi 5 sınıfken busene enaz 6-7 sınıf olacak görünüyor . Bunlar benm izlenimlerim , klavuz açıklandıgında doğru yada yanlış oldugunu anlarız..HERKESE İYİ BEKLEMELER….

  23 Ağustos 2012 13:28
 • savaş ;

  arkadaşlar türkçeden tahminen kaç kişi atama olur puan olarak kaçta kapanır….

  23 Ağustos 2012 03:16
  • Türkçecı ;

   Türkçecı arkadaşım en az 2000 alırlar diye düşünyrm puan da 83 e belkı düser 84te kalır büyük ihtimalle. Ben gecenyılki puanımı kullancm 85.850 bu yıl bu puanla sıralamamı bılmyrm 1200lerdym herhalde bilgin varsa bana cvp verirmsn? Hayırlısı olsun ama beklemekten cıldırcam senin puanın kaç?

   23 Ağustos 2012 08:53
  • türkçe ;

   kardeşim ben de 83.66 puanla bejklıyorum ama sanmama oralara dusecegını…

   23 Ağustos 2012 12:45
  • dalyarak ;

   … !…!…!

   23 Ağustos 2012 13:11
  • yalancı ;

   2012 Ağustos ayında yapılacak olan 40 bin öğretmen ataması branşlara göre kontenjanlar ve atama sayısı …
   ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİNİMUM PUAN ATANAN
   7028 Adalet 1 68,496 3
   7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 78,424 1
   7092 Arapça 1 66,298 15
   2265 Beden Eğitimi 1 69,743 712
   1119 Bilişim Teknolojileri 1 86,627 143
   1123 Biyoloji 1 87,767 87
   1963 Büro Yönetimi 1 80,252 5
   1207 Coğrafya 1 76,594 185
   4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 48,725 119
   7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1 84,499 1
   7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 83,366 3
   1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 25,096 412
   1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2 75,711 7
   7035 El San.Tek./El Sanatları 1 82,35 6
   7036 El San.Tek./Nakış 1 80,268 1
   7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 81,176 50
   7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 86,103 16
   7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 87,579 1
   1371 Felsefe 1 79,492 126
   1386 Fen ve Teknoloji 1 86,962 639
   1390 Fizik 1 87,426 110
   4951 Gazetecilik 1 83,2 1
   7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1 81,67 1
   4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,706 10
   2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 46,084 9
   1925 Görsel Sanatlar/Resim 1 69,762 216
   7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 70,565 3
   4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 53,85 10
   4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 71,448 2
   4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 49,806 4
   7048 Hayvan Sağlığı 1 45,193 1
   1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 52,449 108
   1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 87,112 510
   1524 İngilizce 1 75,093 1.768
   7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 84,809 8
   2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,828 22
   1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 87,196 105
   4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 82,606 1
   4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1 71,464 1
   7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 83,407 7
   2353 Matematik 1 86,992 481
   4972 Metal Teknolojisi 1 81,07 6
   4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 82,812 3
   4976 Muhasebe ve Finansman 1 78,966 22
   1822 Müzik 1 52,068 376
   4439 Okul Öncesi Öğrt 1 54,102 2.077
   4978 Pazarlama ve Perakende 1 78,633 3
   2838 Radyo-Televizyon 1 85,308 1
   1894 Rehber Öğretmen 1 32,08 735
   4901 Sağlık Bilgisi 1 54,401 2
   7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 1 60,287 12
   7074 Sağlık/Hemşirelik 1 57,799 39
   7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 81,206 1
   2403 Sınıf Öğretmenliği 1 69,002 4.931
   2510 Sosyal Bilgiler 1 82,314 424
   2036 Tarih 1 82,493 193
   4900 Teknoloji ve Tasarım 1 28,722 47
   7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 84,712 2
   7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 1 88,164 1
   4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 80,863 9
   1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 81,801 489
   2143 Türkçe 1 86,834 546
   4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 73,161 14
   2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 22,947 84
   2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2 47,652 7
   TOPLAM 40.000

   23 Ağustos 2012 13:14
   • admin ;

    yıllardır niye atanamadığın belli nasıl bir hesap yapmışsın kardeş

    25 Ağustos 2012 08:46
    • sınıf ;

     aynı fikirdeyim :)

     28 Ağustos 2012 14:42
 • ankara ;

  arkadaslar, halkla ilişkiler ve organızasyon bolum öğretmeni var mı aranızda bizden en çok bugune kadar 8 tane alım olmuşşş bu yeni sistemle nolur bilgisi olan var mı acaba?

  23 Ağustos 2012 00:41
  • ressamerdal ;

   ankaradasın senın daha iyi bılmen lazım

   25 Ağustos 2012 12:24
 • yaren ;

  ben meslek lisesi öğretmeniyim elimde diplomam var kpss niye 35 yaşındayım 5 sene daha kpss şansım var belli bir yaş üstünü atasınlar

  23 Ağustos 2012 00:29
 • hk ;

  branşçılar egolarını hiç bu kadar tatmin etmemişlerdi evet sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenliğinden artık alım yapılmıycak mutlu olun

  22 Ağustos 2012 19:10
  • hakan ;

   yanılıyosun hocam kimsenin mutlu olduğu yok…

   23 Ağustos 2012 23:11
  • ne denir ;

   ne saçma bi yorum böle ya.ben sosyalciyim arkadaşım verilecek kontenjan 1.500 yıllardır ilk kez 5000 10000 değil biliyomusun ego tatmin edecek bişeyimiz yok ama sizin 10 yıldan fazladır binlerce alımınız var 1.500 e bile dayanamıyosunuz yazık size..

   24 Ağustos 2012 19:41
 • ressamerdal ;

  cemaatin pisliğine bulanan akp üstüne bulaşmış pisliği öğretmen adaylarınada bulaştırıyor. atanmak hepimizin hakkı ve sorun bızım sınava tabii tutulmamız bız kpss yle uğraşacağımıza akp yıkmaya çalışsak daha cabuk sonuca ulaşırız

  22 Ağustos 2012 17:17
  • durmak yok yola devam ;

   Beğenmiyprsan git başka yerde yaşa.Bu ülke görmediği kadar şey gördü AK PARTİ zamanında. ergenekoncularamı bırakıcaktık bu devletı olumune BASBAKANIM SAYIN RECEP TAYYIP ERDOGAN.SİZE BU ULKEDE MUHALEFETLIK YAKISIR OTESINE ASLA GECEMIYCEKSINIZ.

   23 Ağustos 2012 12:13
   • coğrafyaeğitim. ;

    ozaman ak parti tıpkı 1970lerdeki gibi sınavsız atamaları da gerçekleştirsin. yol yapmaya köprü yapmaya ha bire eğitim sistemiyle oynamaya benzemiyor tabii.Çünkü işlerine gelmiyor.20 puanla atanıyor millet diye herkesi o bölümde okumaya itiyorlar bu da aslında farkettirmeden yapılan bir dayatmadır.ama elimden ne geliyorsa yapacağım ve atanacağım ve hakkını savunan göz boyamalara aldanmayan kimsenin hakkını yemeyen adaletli AKILLI İNSAN’lar yetiştireceğim inşallah.

    23 Ağustos 2012 13:11
   • coğrafyaeğitim. ;

    beğenmesek de geleceğimizi çocuklarımızı cahilliğe terk edip (bunun okumuş olmakla alakası yok)gitmek bir öğretmene yakışmaz.Kimsenin de git demeye hakkı yoktur.ayrıca düşünen beyinler oldukça muhalefet bu doğanın kanunudur.durmak yok yola devam. zaten siz yolunuzu buluyorsunuz olan farklı düşünenlere oluyor. çünkü bu ülkede sözü edildiği kadar demokrasi yok.

    23 Ağustos 2012 13:21
   • Teknik ;

    Pkk lıları meclise,Türk askerini Ergenekoncu diye hapishanelere at.Ne güzel dünya.Adalet ve kalkınma adını taşıyan bi partinin sadece yandaşlarına mı var bu adalet.Adamların kopya çektiği ispatlandı ve halaa pişmiş kelle gibi kopya yok deniyor,adalet var deniyor.Bu sınavda kopya olmamış olabilir ama önceki sınavda kopya çekmeye yataklık edenler acaba kurumdan ihraç edildi mi.

    23 Ağustos 2012 13:50
   • ms ;

    Senide akpenide yavsak herif gün gelecek bu kufurlerimi haklı göreceksin

    23 Ağustos 2012 18:51
   • cenk ;

    kesin ataman yapılır yalakalığa devam et

    23 Ağustos 2012 20:11
   • haydi bi daha bi daha bi daha hep beraber ..... ;

    lisedeyken adam gibi gelecek planlaması yapıp adam gibi bölüm okusaydınız ne dıye yığılma olan bolume gıttınız.Bu ne ya sınav olur akp suclu o olur akp suclu.gıt evının onunu temızle sonra gel yorum yaz.yada git otur adam gibi dersıne calıs yorum yapıcanıza.

    23 Ağustos 2012 23:01
   • gkn ;

    Senin gibi koyunlar olduğu sürece biz daha çok atama bekleriz ulu önder ATATÜRKÜN ve SİLAH ARKADAŞLARININ kanını canını vererek tek karışını kimseye peşkeş çekmeyerek kazandığı bu toprakları senin gibiler yüzünden geriye doğru bir çöküş yaşıyoruz.terör hatsafada eğer sen farklı bi ülkede yaşamayıp görüyosan üniversite mezunları aç geziyor hala durmak yok yola devam diyebiliyorsan böyle yaşamak sana ve senin gibilere müstehak

    24 Ağustos 2012 17:01
    • AKP ;

     valla ıs arayana is var. koyunum ben melerım AKP AKP diye.:))) olum sızın hıc ısınız gucunuz yokmu.benım gordugum ulkelerı senın sulalen gormemıstır pasoprtsuz ezuk.

     25 Ağustos 2012 00:13
 • ressamerdal ;

  arkadaşlar yazdıklarınız cok komik. kımısı yalvarıyor kımısıde dılenıyor kımısı umut edıyor. oysakı çare harekete geçmek ve hakımızı sokakta aramaktır. neden mıtıngler yapmıyoruz. bu ulkeden ekmek yemek için illa cemaatçı yada akp limi olmak lazım bu sorun bır anlık sorun değil hayatımızın golgesı dır bu

  22 Ağustos 2012 17:13
  • dalyarak ;

   atamayın lan beni ben sizi atıyacam

   22 Ağustos 2012 18:24
   • hakan ;

    nasıl….

    23 Ağustos 2012 23:13
 • aslı ;

  kimya eğtm 87,6 fikri olan varmı atanabilirmi

  22 Ağustos 2012 14:24
  • ressamerdal ;

   hemen en yakın kpss kursuna kayıt yaptır adaman kimyasını bozma. hahaha haaaaaaaaaaaaaa

   25 Ağustos 2012 12:22
 • frida ;

  arkadaşlar çıldırmak üzreyim her şey neden bu kadar uzadı umarım kpss iptaLi için uğraşanlar aklını başına toplar 2010 da da iptal oldu elinize ne geçti daha düşük netler bu kez buna itiraz ettiniz.

  22 Ağustos 2012 13:47
 • okulöncsi. ;

  mrb arkadaşlar bu sene okul öncesinden kç kişi alırlar bilgisi olan var mı

  22 Ağustos 2012 12:53
  • iddacı ;

   1 kişi alıncak o da sen

   23 Ağustos 2012 17:52
 • meral ;

  elsanatları öğretmenlerinin teknolojı tasarımına atamalarını istıyorum. duyun artık sesımızı

  22 Ağustos 2012 12:50
  • hakan ;

   ben duydum seni hocam…ama sana faydası olur mu

   23 Ağustos 2012 23:14
 • murat ;

  sınıfçılar için durum kötü zaten il dışı atamalarda durum belli oldu ama diğer bıranşlar da alım oranında herkesin kafası karışık neyin ne olacağı belli değil belli olan tek şey imam hatip mezunu alımının tavan yapacağı

  22 Ağustos 2012 12:14
 • murat ;

  okul öncesi için ne düşünüyosunuz mantıklı düşünmenizi istiyorum

  22 Ağustos 2012 12:10
  • okulöncesi ;

   İnş. 4000 den aşağı olmaz :(((

   23 Ağustos 2012 17:46
 • murat ;

  arkadaşlar bende arastırıyorum atamaları herkes için allah hayırlısını versin cumaya kadar atama kılavuzu yayınlanır ve herkes rahat bi nefes alır

  22 Ağustos 2012 12:08
 • yasemin ;

  Arkadaşlar fen bilgisinde alım ne olur?

  22 Ağustos 2012 11:40
  • ressamerdal ;

   en fazla 500 kışı alınır

   22 Ağustos 2012 17:18
   • sensino ;

    1 kişi o da sen

    22 Ağustos 2012 18:26
   • sinem ;

    en fazla 500 fenci mi? gecen sene bile 1090 kişi aldılar.. ya çok havadan atıosunz yada tutmıcak kadar az.

    22 Ağustos 2012 19:59
    • atana inanma ;

     arkadaşım sen ne bakıyosun onlara adama baksana resimci hiç fenden 500 olurmu kendilerinin 400 kişi bile ancak alınacağını biliyolar atıyolar.fen mat sosyal türkçe bunlardan alım elbette çok sen bunlara aldırma 3000 3500 olur fen bence ben fenci değilim ama çok açık var mat.türkçe ve sosyal işte branşlar başı çekecek lütfen bu lafazanlara kulak asmayın

     24 Ağustos 2012 21:37
    • hetm sınıfcı ;

     ne 500 ü sen inanma ben en az 2 bin diyorum

     25 Ağustos 2012 20:19
  • semra ;

   bu sene fenci alımının yüksek olacağını düşünüyorum ayrıca mat öğremenlerinin de..

   27 Ağustos 2012 18:43
   • hetm ;

    peki sence hangi bölümlerin ataması iyi olur?ne düşünüyosun

    27 Ağustos 2012 19:22
 • hale ;

  82 net puanla sosyal bilgiler branşında atanma söz konusu olabilir mi?

  22 Ağustos 2012 10:37
  • türkçeci ;

   büyük ihtimalle olur için rahat olsun

   23 Ağustos 2012 23:35
 • selen ;

  Sınıfçılar..yıllardır branş öğretmenleri kan ağlıyor bu ülkede binlerce teknik eğitim mezunu yıllardır atanmıyor.kalkmış bu yıl tahmini 2000-3000(ki bu iyi bir alım) ile mağdurları oynuyorsunuz..ee düşmez kalkmaz bir Allah..empati kurup zamanında destek olsaydınız birlik olup birşeyleri değiştirebilirdik..napalım kader..

  22 Ağustos 2012 09:16
  • pazarlama öğretmeni ;

   haklısın hocam.bunca yıl biz meslek ve teknik öğretmenlerinin kadrolarını alan bazı bölümler şimdi çok haklarıymış gibi ve bas bas bağırılıyoken sınıfçıya ihtiyacımız yok diye hala 5 bin kadro istiyolar.bizlerin maduriyetini istemezdim bu şekilde çeksinler ama çekecekler.hiç bizlerle ilgili bir kelime dahi atmeyenler şimdi kadrosuz kalacaklar.kader işte…

   22 Ağustos 2012 10:36
  • rıdvan ;

   Bravo sana ya, öğretmenliğe kara çalıyorsun. Git ticarete gir..

   22 Ağustos 2012 11:47
  • kadir ;

   selen arkadaşım sen nerde yaşıosun?eğer ki senin memleketinde sınıf öğretmeni ihtiyacı varsa senelerce alım olur bu kadarını dusunemeyecek kapasıtede misin bakanlık brans öğretmenlerini atamak icin mi boyle bır uygulamaya gectı yoksa orta okulda bıle ımam hatıp acmak ıcın mı her seyı ımam hatıp ıcın yaptı sızde bundan faydalanıyosunuz olan sınıf oğretmenıne oldu bız atanırken sızın atanmama durumunuza sevenmıyoduk sankı suc sınıfcılardaymıs gıbı dusmez kalkmaz bır Allah demek de ne oluyo dusunce yapın tarzın buysa bence senı atamasınlar yazık olur o cocuklara empatı kuramayan sen olmayasın sakın

   22 Ağustos 2012 12:01
   • selen ;

    :) ben Türkiye’de yaşıyorum ya sen? bırakın Allah aşkına sanki siz atanmayın diyorum da..O kadar eylem yaptık hiç aramızda sınıfçı yoktu? neden çünkü rahatsınız ne d eolsa alacaklar sizi..abim de sınıf öğretmeni ne zorluklar yaşadığınızı elbette biliyorum. Fakat atanamayan arkadaşlar için girdiğimiz mücadelede sizler neden yoktunuz? bir de bana bunu açıklayın bakalım..şimid kalkmış olası 2000 alımı az bulanlar var aranızda.Pes yaa.meslek lisesi öğretmenleri na-kutsal mı? bir tek siz mi çilekeşsizniz..yuh yaa..

    23 Ağustos 2012 08:47
  • lt ;

   gözün aydın kına yak o sınıfçıların ne şartlarda çalıştıklarından neler çektiklerinden haberiniz var mı? yıllarca mezralarda en ücra yerlerde çalışmak zorundalar bu mu güzel olan? ne kalacak yerleri ne de imkanları var en kötü şartlarda çalışıyorlar neden birbirinizi yiyorsunuz herkes atansın herkes mutlu olsun bu iş böyle biryere varmaz!

   22 Ağustos 2012 19:39
  • om3r ;

   bunun düşüp kalkmakla alakası yok arkadaşım zamanında barajı aşıp senin gibi … yaramaz bölümlere gitmedik sınıfa gittik ve bu bölümde puanı öyle yerlerde olan bölüm dedğil sende iyi puan alsaydın daha kaliteli bölüme gitseydin ataması olmadığını bile bile o bölümlere gidiyorsunuz şimdide kalkmış yok almıyorllar diyor bide …

   22 Ağustos 2012 22:47
   • selen ;

    ben ingilizce öğretmeniyim beyfendi..mücadele anlayışm kendim için değil..vaktiyle hacettepeyi kazanmış birine diyorsun bunları. fakat atamasınn yapılması gereken ve üniversite olarak sadece teknik eğitimi seçmek zorunda bırakılan çok büyük bit kitle var ve sizler bu kitlenn feryadına hiç kulak vermedniz.Gemisni kurtaran kaptan misali ne eyleme ne mitinge ne kampanyalara desteğiniz diğerleri kadar yoğun değildi.sınıf öğrtmenliği bugün tüm ünivlerde var nerdeyse.ne yüksek puanından bahsediyorsun sen? biri olmasa birine giriyosunuz..ayrıca siz atanmayın diye bir çabaya girmedm ki ben. kpss zaten rezil bi sistem adaleti yok ama siz de işin suyunu çıkartıyorsunuz ve 2000 gibi olası bir alımda bile sızlanıyorsunuz..

    24 Ağustos 2012 08:28
    • hetm sınıfcı ;

     ne 2000 i ya , çok daha fazlı olcak göreceksin selen,kontenjanlar açıklandığında beklerrim buraya.ayrıca ne kulak vermemesi benim babam da teknik bi lisede öğretmen,2 ünv.mezunu ve yüksek lisanslı kendisi ama teknik lisede öğretmen hala ayrıca annemde muhasebe öğretmeni neye kulak vememişiz:D ha bu arada cahilliğine veriyorum sınıf öğretmenliğininin puanlarını bilmemeni.yazık arkadaşlar çok gitmeyin bu kızın üstüne belliki kompleks yapmış:)))

     25 Ağustos 2012 20:31
     • selen ;

      :)sana cevap vermek gibi bir gaflete düştüğüm için kendime kızıyorum aslında..kompleksli diye senin gibi egosunu bir türlü tatmin edemeyen kişilere deniyor diye biliyordum:)ben atanıyorum arkadaşım Allahın izniyle.fakat ardımda adalet için bekleyen onlarca insan varken o meslek bana nasıl bir gelecek vaadediyor bilemiyorum.Sizler her söylenen lafı çarpıtmaya odaklı beyinler (yani kendiniz gibi bireyler) yetiştiredurun.ben sadece adalet için savaşan bireyler yetiştireceğim bay/bayan adını bile yazmaya cesareti olmayan Hetm Sınıfçı..

      27 Ağustos 2012 15:38
    • hetm ;

     selencim napcan cinsiyetimi bilip ona göre mi yazıyosun cevapları.adım can yakışıklıyım falan desem uslubun mu değişecek yoksa ? burası desti izdivaç değil be güzelim:))) ayrıca ne egosu ne tatmin etmesi benim sınava daha ilk girişim, allahın izniylede senin gibi bende atanıyorum.bence sen yılların acısını burdaki insanlardan çıkarma git kendine çeyiz falan yap:))

     27 Ağustos 2012 16:12
    • hetm ;

     haaa bu arada madem sen adalet savaşçısısın yıllardır atanamayan insanları düşün bu senede atanma tercih falan yapma,o zaman destek olursun kalan insanlara hadi bunu yap sonra konuşursun yine

     27 Ağustos 2012 16:22
     • seni ezik seni:) ;

      ben evlendim arkadaş sen kendi derdine yan:)şimdi taksitti çeyizdi oof yazık sana.askerlik filan da vardır senin.:=) ben hayatımı atamaya endekslemiş değilim çalışıyorum mis gibi de kazanıyorum..hee sen desti izdivaç filan da mı izliyon sahi?ee ne de olsa boş vaktin çok:)))ayrıca senin derdin eğer burda bir takım kitlelere benim üzerimden mesaj vermek filansa bunu daha yürekli ve açık bir şekilde ifade etmelisin..hee bir de komik olmak ve gülünç olmak farklı şeylerdir ben komiğim sense sadece gülünçsün..

      28 Ağustos 2012 08:04
     • hetm ;

      selen denen şahıs ,, bana ezik demişin ya asıl kendin o kadar ezik ve zavallısın ki; kendini millete bilmişlik taslayarak gerçekleştirmeye çalışıyosun , yok bilmem ne saçma sapan mesajlar falan , sen kimsin demilletin moralini bozuyosun burda.. evliysen git ailenle uğraş ne biliyim onlarla vakit falan geçir iyi gelir bence sana, burda sınıfçılarla uğraşıp durma … keysera keysera:))

      28 Ağustos 2012 18:12
  • hetm ;

   kafan iyi heralde ne içtin:d ne kadar mantıksız düşünce bu ya sınıf öğretmenliği ile branş zaten aynı olamazdı .bi ilköğrtm. okulunda kaç tane sınıf bu sınıfların başında mecburi sınıfçı olur.

   25 Ağustos 2012 20:23
 • nesim ;

  arkadaşlar sınıfçılara geçmiş olsun bende sınıfçıyım.bu sene bizi bir süpriz bile beklıyor olablir haberiniz olsun…ama bn tahminen 2000-3000 arası bir atama ümit ediyorum inş bu kadar kişiyi çok görmez.sistemin kurbanı sınıfçılar ve okul önceleri oldu…

  22 Ağustos 2012 00:45
 • amasyalı ;

  bi bakmışın 57 ile batının göbeğindesin…

  21 Ağustos 2012 23:34
 • amasyalı ;

  bu ülkede bu sınavla 32 puanla bile atanan bölümler var arkadaşlar her an her sey mümkündür

  21 Ağustos 2012 23:31
  • mantıklı olun ;

   madem bunu biliyodun sende o 32 ile atanan bölümü okusaydın.

   22 Ağustos 2012 16:00
 • ressam ;

  resimciyim 59,208 almışım.atanma ihtimalim 100 1 bile değil:((( hersene hersene 2007 mezunuyum anadoludan mezunum hem yetenek sınavından çektim hemde kpssden yeter artık:((bu sistem ne bu,,,,,

  21 Ağustos 2012 19:09
  • ressamerdal ;

   kardeşim atamayı beklıyeceğine piyasaya gir yeteneğinle ekmeğini kurtar

   22 Ağustos 2012 17:20
 • kuark ;

  16 ağustosta klavuz yayınlanacak yazılmış bugün 21 ağustos yayınlanmadı. anlamadığım şey şu: neden bilgilerden emin olunmadan bişeyler yazılıp insanlar yanlış bilgilendiriliyor? bburada yazan diğer bilgilere de şahsen inanmıyorum…

  21 Ağustos 2012 12:28
 • bahar ;

  Bende dilekce gonderdim cevabi nezaman gelir. Bilen varrmi 30 dogrum eksik gelmis tesekkurler

  21 Ağustos 2012 10:13
 • misafir ;

  alım ne zaman yapılıyo bir ara 16 ağustos diyorlardı.branş alımı ne kadar o ne zaman açıklanıyo bilgisi olan varmı yada mantıklı tahmini olarak

  20 Ağustos 2012 16:11
 • altopera ;

  müzik öğretmenleri nerdesinizzz?

  20 Ağustos 2012 15:13
  • KURT ;

   Buyurun buradayız…

   22 Ağustos 2012 18:02
 • muhammed ;

  benim anlamadğım 29 bin sınıf öğretmeni fazlası var nasıl oluyorda halen sınıf öğretmeni öncelikli oluyo ben yüksek puan alıp atanamızken onlar çok düşük puanla atanıyor çok saçma bir sistem .

  19 Ağustos 2012 17:07
  • emrah ;

   yazıyı iyi okuyalım…

   21 Ağustos 2012 00:57
  • elian ;

   arkadaşım sınıf öğretmeniyım ve bu sene kpss’den 98.17 aldım bu mu düşük puanla atanma

   22 Ağustos 2012 22:07
   • teksin ;

    1 kişiyle olsaa her bölümden alan var bu tarz puanlar geneliniz 60 larda oda bunu sölüyo

    25 Ağustos 2012 18:32
 • ibrahim ;

  mrb arkadaşlar ben resim iş öğretmenliğinden mezunum acaba bu sene bizim bölümden kaç kişi alırlar bilen varsa paylaşmasını rice ediyorum saygılar..

  19 Ağustos 2012 15:43
  • Teknik ;

   sayın hocam sizden 1000 kişi alırlar.:DSalga mı geçiyorsunuz hocam.

   19 Ağustos 2012 17:50
 • servet ;

  arkadaşlar beden eğitiminden kaç kişi alacaklar bilgisi olan yazsın saygılar….

  18 Ağustos 2012 19:33
  • hakan ;

   niye napacaksın

   23 Ağustos 2012 23:18
 • sınıfçıı ;

  bende sınıfcıyım ve en son genel müdürün açıklamasında sınıfcıların oran olarak düşeseğini söyledi.sıralamam 2567 umarım sistemin kurbanı olmayızz

  18 Ağustos 2012 19:03
  • elian ;

   arkadaşım ülkemizdeki önemli bir üniversitenin eğitim fakültesi dekanıyla aramızda geçen konuşmaya göre sınıf öğretmenliği alımı bu sene 700 ila 1500 arası değişecekmiş bu da max değerler

   22 Ağustos 2012 22:57
 • dilek ;

  arkadaşlar hangi branştan nekadar alınacağı nezaman açıklanacak

  18 Ağustos 2012 17:51
 • bu kadarı da pes ;

  100 bin itiraz var diyorlar. ben de sınava girdim. bu sene mezun olan arkadaşlara iletişim araçları ile ulaştım kendi branım ve diğer branştan yaklaşık 2oo (iki yüz) kadar kişi ile görüştüm ama hepsi hesabının doğru olduğunu söylüyor. Allah aşkına bu yanlış hesaplanan kişiler cevap kağıdını nette yayınlasınlarda varsa bizde var mış diyelim.ben gerçek diyorum ona göre sa alalım arkadAŞLAR. iki yüz kişi de az değil 100 bin kişi de az değil…

  18 Ağustos 2012 15:02
 • matematikçi ;

  yeni branşlara alandışı atama yapılacak mı?

  18 Ağustos 2012 11:41
 • servet ;

  Bilgisayar ve öğretim teknolojileri Puan:85:330
  Alan sıralamam:294 atanma ihtimalim varmı arkadaşlar?

  18 Ağustos 2012 11:39
  • bilişimci ;

   umarım atanırsınız fakat sadece böte sıralamasına bakmayın bütün bilgisayarcıları hesaba katın toplamda 550 olması lazım geçen seneden de 50-150 civarı var İnşallah en az 700 atama olur

   18 Ağustos 2012 13:59
 • hilal ;

  meb de ösym de hersşeyi bilir merak etmeyin torpilliler kopyacilar varken emeği ile sinava girenler de böyle safça birbirine düşsün eee poliitika bu peki 100 bin itirazin hesabini kim soracak?

  18 Ağustos 2012 03:38
 • sinifci ;

  sınıf öğretmenleri gerçektende ne olacagını kestiremez oldu her gün yeni bir açıklama , forumlarda yeni yorumlar 2570 sıralamam ne olacak kalacakmıyım gidecekmiyim açıklasınlar şu kontenjanları artık yorulduk…

  18 Ağustos 2012 00:40
 • ezgi ;

  merhaba arkadaşlar ben sınıfçıyım.geçen yıl sınava girdim ve 85,502 puan aldım acaba bu sene sınava giren sınıfçı arkadaşlardan rica etsem sıralamama bakabilir mi acaba?

  17 Ağustos 2012 23:52
 • hakan ;

  ya arkadaşlar siz sadece kendinizi tatmin etmek için yazıyorsunuz.ne deseniz boş.bekleyin ve görün hangibölümde ne kadar alınacağını.boşuna konuşu

  17 Ağustos 2012 23:11
 • Hakan ;

  Arkadaşlar başvurular bayramdan sonra sakin olun başvuru yaptığınızda taban puanınızın yeterli olduğunu o zaman otamatik göreceksiniz puanım 95.808 sınıf öğ. inşallah hepiniz için hayırlısı olur..

  17 Ağustos 2012 15:32
 • yak ;

  arkadaşlar branş sralaması ha bıre degısıyor bune ış
  sessız kalmayalım benım 846 idi bugun oldu 847

  17 Ağustos 2012 12:32
  • ksktbe ;

   evet benimki de 1 gerilemiş herhalde itiraz edip düzeltenlerdir

   17 Ağustos 2012 13:48
  • isis ;

   bende resimciyim brans sıram 315’ti şimdi 316 olmus ne olduda bir kişi öne geçti anlamadım.

   17 Ağustos 2012 15:04
 • sezen ;

  ne zaman açıklanacak dün açıklanmadı bekliyoruz Hayırlısı bayram sonrası mı açıklanacak?

  17 Ağustos 2012 11:26
 • Nuri ;

  sınıfcılar duyun şuanda 50 bin norm fazkası var size en fazla 3000 alım verirler anasıfçlıalr avucunuzu yalarsınız en fazla 2000 alım olur. türkçe fen sosyalciler gözünüz aydın en az 2000 ve üstü alım olur:)

  17 Ağustos 2012 02:15
  • ksktbe ;

   kim avucunu yalayacak acaba bu kininiz ney anlamadım sizde okulöncesi okusaydınız

   17 Ağustos 2012 13:46
 • ezgi ;

  arkadaşlar branş bazında kontenjanlar ne zaman açıklanıcak kafayı yemek üzereyim…

  16 Ağustos 2012 22:52
 • murat ;

  ben sosyal bilgiler öğretmenliği 2.sınıfa geçtim. 3 yıl sonra atanma durumum nedir bu konuda bilgi verebilecek varmı?

  16 Ağustos 2012 22:18
  • selen ;

   bilgi: atanamazsın boşuna okuyorsun hemen okulu bırak…..desem ben okulu mu bırakıcaksın:) ooff büyüyn biraz ya..dünden beri bakıp gülüyorum şu sayfaya burdaki hangi kişi size atanıp atanamayacağınız bilgisini verebilir? bu sizin branşınıza açıklanmayan kontenjana sıralamanıza öönünüzdeki kaç kişinn tercih yapacağına ve 26. tercihi açıp açmayacağınıza bağlı olrak değişir..artık azcık mantıklı olun öğretmen olcaksınız sizler ya..

   17 Ağustos 2012 11:15
   • aytunc ;

    selen sana katılıyorum bunlar çocuk yetiştirecekte sacma sapan sorular sormakmı dersın,sevıyesız yorumlarmı dersın adı ustunde ya ogretmesınız bıraz ınsan bakar ben ne yazıyorum dıye.

    17 Ağustos 2012 17:06
   • hakan ;

    hocam çok etkilendim…

    23 Ağustos 2012 23:20
   • hetm sınıfcı ;

    bak bak çok bilgili,entelektüel selen arkadaşımız döktürmüş yine,kız selen bide bana akıl ver kız:D:D çok ihtiyacım var senin süper fikirlerine:D:D
    not:ironi var.

    25 Ağustos 2012 20:41
    • waaaaaaauuww ;

     :)bir takipçim varmış meğer..çok etkilendiniz demek.uuuv ironiyi not olarak düşmüş ooww çok teşekkür ederim bu engin bilgilerinizi algılayamama ihtimalimi düşünüp nott düştüğünüz için..:) siz öğretmen olun ben az bi dolaşıcam ya..Allah aşkına yazacağınız yerleri söyleyn burdan da karşılaşmayalım mümkünse:)

     27 Ağustos 2012 15:42
     • hetm ;

      yazacağım yerler bütün o saçma sapan yorumlarının altındaki yerler ,anlayamadın mı henüz:)zaten seni ayırt etmek o kadar zor olmuyo ne kadar komik yazı varsa hepsi senin :), hadi bi dolaş gelll

      27 Ağustos 2012 17:50
 • ezgi ;

  fen edebiyat mezunlarıyla eğitim fakültesi mezunları atamalarda eşitmi?bunun değişme ihtimali varmı

  16 Ağustos 2012 20:10
  • hakan ;

   elbette eşit…eşitliği bozacak er var hocam…

   23 Ağustos 2012 23:22
 • serpil ;

  selam arkadaşlar ben coğrafya öğretmeniyim 74,5 aldım sıralamada 307.’ım atanma ihtimalim olabilir mi kaç kişi alacaklar acaba?

  16 Ağustos 2012 20:10
  • deniz ;

   mrb serpil puanımız hemen hemen aynı ama ben geçen yıl sınava girdim o yüzden sıralamamı göremiyorum senden ricam puanınla arap dili ve edebiyatı bölümünü seçip sıralamaya bakabilirsen çok sevinirim cok merak ediyorrum şimdiden teşekkürler

   17 Ağustos 2012 11:41
  • mehmet ali ;

   serpik arkadaşım sanırım siz sadece fen edebiyat coğrafyaya bakmışsın 307 den fazal kişi önünde var emin ol önce benim tarihten puanım 78 küsür ve coğrafyadan 305 kişimi ne beni geömişi senin puanın 74

   17 Ağustos 2012 11:56
 • mysrey ;

  muzık ogrmnlıgı mznym punım 57 atanr mıyım ayrıca muzıkten alım kac olacak bılen war mı

  16 Ağustos 2012 18:51
  • berkan ;

   arkadaşım 80 puanlarla atanamayan bölümler var desem sana!

   17 Ağustos 2012 14:26
   • Serkan ;

    Ne olmuş 80 puanla atanamayanlar varsa ?

    18 Ağustos 2012 18:44
    • tamamen hayranlık ve şaşkınlık ;

     şu var bu kadar yüksek puan almak için çok mu uğraşıyonuz demek istiyo hayranlıktan sadece:))

     19 Ağustos 2012 21:09
    • vah ki ne vah ;

     özetle şöyle 57 almak gibi mükemmel bi başarınız varken burda sergilemeniz normal ne mezunuydunuz ortaokul:)))))

     19 Ağustos 2012 21:12
  • solfej ;

   bence 57 puanla kesin atanırsın

   18 Ağustos 2012 01:04
  • altopera ;

   önce ben 76 ile atanayım(müzik) sonra sen atan lütfen!

   20 Ağustos 2012 14:59
  • erkan ;

   Bence de 70’in altında alan hiçbir branşta atanmayı haketmiyor

   21 Ağustos 2012 11:55
 • rabia ;

  valla herkes iyi kötü atanıyor meslek liselerinde tık yokk allah yardımcımız olsun

  16 Ağustos 2012 18:46
 • cansu ;

  beden egitimi kontenjanı agustos ataması için 3000 verilir mi acaba tşk

  16 Ağustos 2012 18:21
 • sınıfçı ;

  hani bugün başvurular başlayacaktı yada başladıda benim mi haberim yok…. kontenjanlar ne zaman açıklanacak puanım 84,6 sınıf öğ. sıralama 1165 atanma şansım nedir. tercihler bayramdan önce başlar mı

  16 Ağustos 2012 17:00
  • müzikçi ;

   Başvurular bayramdan sonra olacaktır açıklamasını yapmış Dinçer.

   17 Ağustos 2012 10:15
   • ingilizceci ;

    dinçer o açıklamayı ne zaman yaptı arkadaşım.İngilizcenin kontenjanı kaçtı?

    17 Ağustos 2012 16:27
 • mevlüt ;

  atamalar 57000 olacakmış arkadaşlar

  16 Ağustos 2012 16:44
  • sınıf ;

   o yanlış bir açıklamaymış atama 40bin olucakmış

   23 Ağustos 2012 15:51
 • erguvan ;

  arkadaşlar biyoloji öğretmenliğinini taban puanı ne kadar olur sizce .. lutfen bilgilendirebilirmisiniz??

  16 Ağustos 2012 16:41
 • selen ;

  burda kimse kimseyi kandırmasın,,şu kadara düşer şöle olur böle olur..o insan sonra her akşam hayalini kura kura uykuya dalıyor ertesi gün o sitede herhangi bir kuruma yerleştirilemediniz yazısı çıkınca dumur oluyor..yaşadım biliyorum..reel olun..

  16 Ağustos 2012 15:33
  • zeynep ;

   bu sınav ile ilgili bir açıklama yapmadan,öğretmenleri heveslendirmeyin.Meteksan basımda ,internet bağlantı kablosu ortaya çıkmıştı,bu soruşturma ne oldu?netleri eksik gelen 100.000 kişi var.içim rahat değil.ösym nerdesin?neden hiçbir açıklama yapmıyorsun?

   16 Ağustos 2012 19:10
   • sevgi ;

    bu ulkede yasama hakı kısıtlanyr yasın gecer evlenmek istersn olur. cocugn olur hastalıklı cıkar esin ve sen bostasın atama beklersn devletten madem ıs vermıyecekler neden ınsanları okula gonderırler ne olacak halımız cocugmz kurtlsn dıye ıkıncı cocuk dusmelısn yapamyrsn kendı gelecegn olmadan baskasına gelecek kuramasın hadı sıkayetmı kım duyacak kkkkkkkkkkkkkkımse bbbbbbbbbbbbbos hersey insanlar depresyna sokularak ruhsal cokertlıyr bbbbbbu okumanın neresı guzel yararlı olamadıktan ssssssonra soruma kımse duzgn cevap veremez kımılerı dalga bıle gecıp guler

    21 Ağustos 2012 14:37
    • timsal ;

     rusya-balkan ülkeleri gibi değil mi? Eğitim düzeyleri gerçekten yüksek herkes eğitimli okullu sonları ne ne oldu içler acısıydı doktorlar,mühendisler vb.insnlar Türkiyeye gelip bavul ticareti yapıyorlardı.Ekmek parasına.Her ilçeye üniversite açmak değil mezun edeceklerine iş olanağı sağlamak.Üniversite bitir git inşaatta,temizlik işinde ,ayakçılıkta vb.çalış bu işlerde çalışmak için insanları üniversite okutmaya gerek yok.Vebalınden nasıl kurtulacaklar.Haklısın yeni dünya düzeyini denilen şey bu işte.İnsanları ruhsal girdaba düşürüp bitirmek.Artık okuma işi zevk için yapılacak ,okul bitirip aldığım bilgiler doğrultusunda iş bulup hayatını idame ettirmek değil.12 önce ünv.bitti,aldığım hiç birşeyi hatırlamıyorum desem yeridir.Ne gerek var dı iş bulup çalışsaydım neredeyse emekliye ayrılırdım

     23 Ağustos 2012 08:21
 • selen ;

  :) arkadaşlar panik ve ramazan çarpmış sizi anlaşılan.yahu meb bile bilmiyor puanları her sene değişir bu işler siz neyin merağındasınız?bekleyin görün o kadar..ama önce sakin olun:) bir de bazı arkadaşlara tavsiyem hayallere dalmayın benm gibi acısını çekmeyin.reel olun mantıklı olun sağlıcakla kalın..

  16 Ağustos 2012 15:29
 • elarabiyya ;

  arapça öğretmenliğinde 65. sıradayım şansım nedir

  16 Ağustos 2012 15:12
 • fatih ;

  metal öğretmeniyim 4.yılım puanım 73,5 atanma ihtimalim varmı. :((

  16 Ağustos 2012 14:28
 • inglzceci ;

  mrblar arkdslar ben ing ögretmnlgı meznuym 74aldm sralamam 3600 lerde szce sansm nedr;(

  16 Ağustos 2012 14:01
 • esra ;

  ne zaman belli olacak beklemekten bunaldım

  16 Ağustos 2012 13:59
 • hatice ;

  Arkadaşlar sosyalciyim puanım 81 istanbula atanma şansım ne kadar dır bi bilgi verirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler :)

  16 Ağustos 2012 13:50
  • istbullu ;

   çok zor

   16 Ağustos 2012 15:51
 • hülya özdemir ;

  okul öncesi öğretmen kaç kişi alınacak

  16 Ağustos 2012 13:40
 • saglık hemşirelik ;

  sıralamada 120. yim kendi branşımda puan 71 en son atamada 50 ve 60 puanla alım yaptı denızli ve çevresine atanabılırmıyım acaba

  16 Ağustos 2012 13:05
 • seda ;

  okul öncesi kaç kontenjan verirlerki acaba

  16 Ağustos 2012 10:30
 • 01sg ;

  ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum alanımdaki sıralamam 1747 sizce alım çok olur mu umut var mıdır ??

  16 Ağustos 2012 09:19
 • mert basut ;

  fen bilgisi 80’i hayatta görmez boşuna umutlanmayın!

  15 Ağustos 2012 21:33
 • mert basut ;

  ne saçmalıyorsunuz ya 80 aldım atanır mıyım 90 aldım atanır mıyım sanki bu siteye girenler atamayı yapıyor. sen sıralamanı biliyorsan üç aşağı beş yukarı bellidir.

  15 Ağustos 2012 21:30
  • Hasan tuluce ;

   Agzina saglik kardes. Benim soyleyecegimi sen soylemissin…
   Kelin ilaci olsa basina surermis…

   16 Ağustos 2012 13:13
  • Teknik ;

   Tebrik ederim Mert.:DÜniversite okumuş insanların sorduğu sorulara bak.80 aldım atanırmıyım diye soruyor.Atanırsın deyince atanmış mı olacaksın.:D

   16 Ağustos 2012 18:28
 • zeynn ;

  fransızca öğretmenliği ataması olacak mı arkadaslar duyan varmı gerçi sıralamm 410 ama …

  15 Ağustos 2012 20:37
 • selman ;

  merhaba arkadaşlar. benim bölümüm edebiyat. puanın 80.46. sınava ilk girişim olduğu için bu ösymnin sıralamasını yorumlayamıyorum. sizce bu puanla ağustosta atanma şansım var mıdır? ösymin yayınladığı sıralama ile mebin sıralaması arasında ne fark var. çoğu kişi mebin sıralamasını bekliyoruz diyor. bir de bu sene şubat ataması olur mu? tahminlerriniz için simdiden teşekkürler:)

  15 Ağustos 2012 19:32
 • emel ;

  arkadaşlar ilköğretm matematik kaç kişi alır tahmini bilginiz var mı?

  15 Ağustos 2012 18:55
 • honaz ;

  türkçe 85e kadar düşer 85 altı umutlanmasın

  15 Ağustos 2012 18:49
  • eren ;

   85 den de asagıya düşecek 2000 in uzerınde alım olursa 82 yı bulur sacma sacma konusma derim

   16 Ağustos 2012 19:36
 • www ;

  arkadaşlar ilk matın durumu ne olur sizce umut varmıdır 83 e

  15 Ağustos 2012 18:43
 • www ;

  ilkmat 83.17 atanma ihtimalim var mı sizce?

  15 Ağustos 2012 18:39
 • serkan ;

  bencede, anasınıfı 4000 kişi alırlar. şu anda en çok ihtiyaç olan branşlar sıralamasında 2. sırada.
  50-55 puana kadar alır…

  15 Ağustos 2012 17:30
  • cankurbağası ;

   bence 40.000 kişinin tamamını okul öncesine verecekler

   15 Ağustos 2012 19:07
  • Sude ;

   Okul oncesi en az 5000 gözümüz aydin

   16 Ağustos 2012 02:05
  • sevda ;

   inş en az 4000 olacak

   16 Ağustos 2012 17:49
 • ahmet ;

  Edebiyatçı arkadaşlar ben edebiyat öğretmenliği mezunuyum. puanım 68. bölüm bazında sıralamam 7 binlerde ancak öğretmenlik sıralamasında 1002. sıradayım. bu yıl 1200- 1400 edebiyatçı alacaklarmış.atanabilir miyim acaba. lütfen cevap yazın.

  15 Ağustos 2012 17:26
  • mehmet ali salğın ;

   merhaba arkadaşım edebiyat öğretmenliğinde 1002 desin tamam edebiyattan 7 bindesin edebiyatıda sayarsan 8 binincı sıradasın çünkü edebiyat olanların formasyonları var onlarında senden farkı yok üzüleceksin belki ancak bildiğim bu

   16 Ağustos 2012 11:40
 • HANDE CAN ;

  sınıf öğretmeniyim. eğitim bilimlerinmden 81.340 puan aldım sıralamam kendi bölümümde 2535 acaba atanırmıyım.

  15 Ağustos 2012 17:18
  • www ;

   bence siz keyfinize bakın min alacakları 3000 sizden

   15 Ağustos 2012 18:47
  • yyyy ;

   sen dertr etme derim ben

   15 Ağustos 2012 18:56
 • ahmet can ;

  kesinlikle hiç biriniz atanamazsınız. hahaha

  15 Ağustos 2012 16:25
 • Uğur ;

  Tarihçi kardeşler tarih tabanı 80in altına düşer ama 80nin altına indiğinde büyük yığılma gözüküyor. Onun için taş çatlasa 79.5’e düşer. İkinci alımlarla 78 küsürleri belki görür.

  15 Ağustos 2012 15:36
 • hortlakcik ;

  Merak ediyorum 16 Ağustos tarihini nasıl verebiliyorsunuz, bi dayanağı var mı?

  15 Ağustos 2012 15:14
 • kaan ;

  61 aldım felsefe grubu öğretmenliğinden puanlar iner mi 60 bu yıl?

  15 Ağustos 2012 14:51
 • roserr ;

  arkadaslar lütfen cvp verin.merak ediyorum sonumuzu ne olacak :( dah askerliğide var :(

  15 Ağustos 2012 14:10
 • roserr ;

  erkek arkadasım muhasebe ögretmeni ve 67,5 aldı.gecen senede 77 aldı.sanırım gecen senki puanı üzerinden tercih yapacakmış.ben pek anlamam.böyle birşey varmı ? muhasebe ögr.gecen sene taban puanı 78 ile acmış

  15 Ağustos 2012 14:08
 • KURT ;

  2012 Müzik Öğretmenlerinin yılı olacak gibi…

  15 Ağustos 2012 12:45
 • hatice yılmaz ;

  bu sene taban resim öğretmenliği kaça düşer acaba bide arklar buseneki aldığım puan daha düşük 2011 deki biraz daha yüksek 3 puan kadar sıralamamı nasıl öğrenecemgeçn yılkı puanla bu sene başvurabiliyoruz diye bilyom resim öğretmenliği 65 puana düşermi kaç kişi alırlar bu sene taban puan kaç olur yorum yapcak biri varmı ya

  15 Ağustos 2012 12:17
 • ali ;

  bakıyorumda hiç tarihçi yok burada ben 78.61 aldım 1145. sıradayım acaba atanır mıyım kaç kişi alırlar milli güvenlik bizlere verilecek mi verilirse gidebilirmiyim

  15 Ağustos 2012 10:15
 • Cansu ;

  Okul öncesi branşında puanım 61, kendi branşım içinde de sıralamam 3700lerde, tercihler esnasında nereleri yazmalıyım size? Bir de 26. tercihi yapıpta gitmezsek bize getireceği olumsuzluklar ne oluyor ?

  15 Ağustos 2012 05:33
  • okulöncesi ;

   bildiğim kadarıyla puanın yanıyor yani şubat ataması hayal oluyor. geçerliliği kalmıyor puanın ama emin değilim

   15 Ağustos 2012 14:03
  • nnnn ;

   hiç bir olumsuzluğu olmaz dert etmeyin

   15 Ağustos 2012 18:50
 • mügemsi ;

  bende sınıfçıyım geçen yıl 83.239 alarak atandım. Ama bu yıl duyduğum kadarıyla puanlar çok düşük ümidinizi kesmeyin bence ingilizce 68e kadar düşer sınıfta gene 69u bulur fakat bunun olması için 40 binin hepsi birden atanmalı dua edinki atama 40 bin olsun :) tercih edecek arkadaşlara kolay gelsin şansınız bol olsun:))

  15 Ağustos 2012 02:33
  • senay ;

   benim puanım 74. sınıçıyım sıralamam 6000 sizce şansım var mı?

   15 Ağustos 2012 13:59
   • xxx ;

    ihtimal var

    15 Ağustos 2012 16:05
 • hasan ;

  pdr 57,98 sıra2335 atanırmıyım taban ve kontejyan kaç olrr

  15 Ağustos 2012 01:23
 • ali ;

  okul öncesi 76 puan…sıralama 850…bakalım ne olacak.Allah ım herkese yardım etsin…

  14 Ağustos 2012 21:23
  • kımkım ;

   yalan söyleme ben de 76 puan aldım o kadar geride değilim

   15 Ağustos 2012 13:45
 • şahrud ;

  selamlar sosyalciyim sınavdan 74 aldım çok alım olacak diyorlar beni kurtaracak kadar olur mu sizce yardım ederseniz mutlu olacağım

  14 Ağustos 2012 18:51
  • sonay ;

   imkansız ya ne kadar alsalar inmez ben 81 aldım valla yüreğim ağzımda inmez diye taş çatlasa 79 oda meçhul yani..

   15 Ağustos 2012 11:56
 • fatma ;

  ben yeni mevzunum klavuzlar açıklandıktan sonra ne olacak tercihleri nasıl yapacağız bileniniz var mı

  14 Ağustos 2012 17:44
  • Maybe ;

   mebbis.meb.gov.tr/basvurular/bsv00009.aspx
   bu adresten başvurunu yapabilirsin

   15 Ağustos 2012 23:07
 • mahir ;

  sosyal bilgiler öğretmeniyim 77 aldım tabn puan kaç olur kaderdaşlar

  14 Ağustos 2012 17:07
 • Yelda ;

  Neden hiç kimse matematikten bahsetmiyo kaç alım olur bi fikri olan yok mu ya…

  14 Ağustos 2012 15:14
 • aliii ;

  fenbilgisisıralamam 532 puan 88.93 atama için eskişehir vb. iller olurmu sizce

  14 Ağustos 2012 15:05
 • EMRAH ;

  ben matematikçiyim 93,8512 aldım izmire atanabilir miyim acaba.

  14 Ağustos 2012 15:00
  • gönül ;

   hocam merhaba sizin ilköğretm mat mı bi de sıralamanız kaç

   15 Ağustos 2012 12:09
  • fatih ;

   birader gecen sene agustos atamasında o puanla anca urfada atama oldu bu sene de öyle olur..

   17 Ağustos 2012 12:38
 • KURT ;

  Müzik öğretmeniyim. 47 puan aldım. Atanabilir miyim sizce?

  14 Ağustos 2012 12:01
  • iclal ;

   tabiki atanabilirsin eğer istersen

   14 Ağustos 2012 17:34
   • KURT ;

    Nasıl istersem İclal hanım?

    15 Ağustos 2012 12:44
    • iclal ;

     Arzulaman gerekiyor hemde çok

     15 Ağustos 2012 19:05
     • KURT ;

      Çok arzuluyorum…

      16 Ağustos 2012 12:09
     • fatih ;

      arzular şelale :D

      17 Ağustos 2012 12:38
 • ben533puanla atanabilirmiyim ;

  yaw herkez yuksek puan almış bana 53 vermişler atanabilir miyim?

  14 Ağustos 2012 09:55
  • sen533puanla atanabilirmisin ;

   sana vermişler yani sen almadın öylemi?

   14 Ağustos 2012 17:35
  • cansın ;

   tüh ya görüyo musun niye öyle vermişler:D

   16 Ağustos 2012 16:18
 • fatma ;

  okul öncesi arkadaşları anlamıyorum zaten çocuk beş buçuk yaşında 1.sınıfa gidecek okul öncesi arkadaşlar nereye atancak bunlara sınıfçılar girecek.kreş çocuklarımı gelcek biraz mantık varsa mebde okul öncesine atama yapmaz

  14 Ağustos 2012 05:39
  • nrc ;

   okul öncesi eğitim 3-5.5 yaş arasını kapsıyor arkadaşım bilgine

   14 Ağustos 2012 17:25
  • fatma ;

   Çok biliyon sen

   14 Ağustos 2012 17:36
   • yılmaz kelle ;

    Kız fadime herşeyi biliyon maşallah

    15 Ağustos 2012 17:52
  • nida ;

   neden?

   14 Ağustos 2012 17:39
  • guter ;

   arkadaşım okul öncesinin tanımını netten bulup da bi açıp okursan okul öncesinin 0- 60 ay arasındaki çocukları kapsadığını göreceksin

   15 Ağustos 2012 15:39
   • xtybıç ;

    36-72ay

    15 Ağustos 2012 16:33
  • sınıff ;

   kendi bölümün hakkında konuş.okul öncesi seni ilgilendirmez

   15 Ağustos 2012 16:08
  • esra ;

   ewet haklısın senn bölmnde yapması gerekiyo dmi atamayı böyle bencil olnca ataman yapılmasada yeri var Allah herkesn gönlne gre versin okul önceside atansın diğer branşlarda atansın herkes emek verio sonuçta…!

   15 Ağustos 2012 16:16
  • mehmet ;

   fatma bence sen kıskanıyorsun (ben okul öncesi öğret. değilim)

   15 Ağustos 2012 22:35
  • sevda ;

   fatma arkadaşım senin bu okulöncecilerle derdin ne …merak etme meb işini bilir

   16 Ağustos 2012 17:53
 • edebiyat ;

  evet fıkrı olan bırılerı varsa soyleyabılırmı edebıyattan kac kısı alınır tahmını olarak

  14 Ağustos 2012 02:45
 • hacer ;

  55 müzik atanır mıyım arkadaşlar

  14 Ağustos 2012 00:31
  • Kurt ;

   Siz atanırsınız inşallah…

   14 Ağustos 2012 13:13
  • sacer ;

   56 olsa yapardık bişeyler hacerim ama olmaaazzzz

   14 Ağustos 2012 17:37
  • yılmaz kelle ;

   Hacer hanım helal olsun 55 ala bildin demek dinkültürü olsaydın olurdu

   15 Ağustos 2012 17:47
 • hasan ;

  edebiyat kaçkişi, alır sizce ,kaçta kapnabilir

  13 Ağustos 2012 23:17
 • temhem ;

  almanca öğretmeniliği puan 70 sıralama 477 gelme ihtimali var mı arkadaslar

  13 Ağustos 2012 22:07
 • sdf ;

  okulöncesi 4 bin alır baraj puan da 55 felan olur

  13 Ağustos 2012 21:21
  • cfxh ;

   çok uçtun ama keşke!

   13 Ağustos 2012 22:50
   • cfxg ;

    bence de

    14 Ağustos 2012 17:38
 • zeynel ;

  ALLAH bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. AKP ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE ZULÜM ETMEKTEDİR.30’DAN FAZLA ATANAMAYAN ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ VE 100 BİNLERCE ATANAMAYAN ÖĞRETMEN AKP DÖNEMİNDE MEYDANA GELMİŞTİR.CUMHURİYETİN HANGİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN AÇIĞI 100 BİNLERİ BULMUŞ.BU TRZİLLİĞİN HESABINI,BU ADALETSİZLİĞİN HESABINI KİM SORACAK.ALLAH’A HAVALE EDİYORUM.TÜRKÇE ÖĞRETMENİYİM VE SENELERDİR 80’NİN ÜZERİNDE PUANLA ATANAMIYORUM.AMA YANDAŞLAR 40-50 PUANLA ATANIYOR.ZALİMLERE LANRT OLSUN…

  13 Ağustos 2012 18:07
  • serdar ;

   helal olsun hakkımızı helal etmiyoruz zalimlere…

   13 Ağustos 2012 23:09
 • öer tuna ;

  2012 öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliğinin olmayacağı söyleniyor. bilgisi olan var mı? eğer yoksa kaç tane okul öncesi öğretmeni atanacak

  13 Ağustos 2012 17:59
  • ka ;

   eğer 4 binden az olsun kafamı keserim arkadaş okulöncesi de olmicak da bu 40 bin nereye atancak yaa amma sallamasyon heberler var haa okulöncesinde norm kadrolar da açıklandı… bu arada

   13 Ağustos 2012 21:19
 • gülay ;

  12yıldır dile kolay al iştebu yılda 50puan beden eğitimi hepsiiyi hoş da bazıları 40 puanla 50puanla 90puanla nerede bu hak .sonuç hekes öğretmen çok garip 12 yıl içinde 40da aldım 70 de aldım 65 de aldım bu yıl da 50almışım nasıl tutturacaz anlayamadım

  13 Ağustos 2012 17:13
  • gülay ;

   anlayan varsa lütfen banada anlatsın delirmek üzereyim

   16 Ağustos 2012 17:14
 • armagan ;

  varmı müzik böl mezunları

  13 Ağustos 2012 17:01
  • Kurt ;

   Bu sene kaç kişi alacaklar acaba tahmininiz var mı?

   14 Ağustos 2012 13:48
  • mysrey ;

   ben de müzikciyim 57 aldım atanablr myım blmıorum

   16 Ağustos 2012 18:45
 • smnr ;

  80 pdr kocaeli olur mu arkadaşlar bilgisi olan var mı???

  13 Ağustos 2012 16:42
  • betül ;

   açıklanmış kendi alanımızda kaçıncı olduğumuz, duyrulur…

   13 Ağustos 2012 17:18
   • Büşra ;

    Alan puanlarını nereden öğreniyoruz acaba?

    15 Ağustos 2012 11:15
 • sevilay ;

  ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. 71 puan aldım.sınava çok çalışamadım. sizce halim ne olur:(

  13 Ağustos 2012 15:54
  • yasin ;

   seneye kaldı

   14 Ağustos 2012 16:06
 • filiz ;

  MRB BENİM ATANAMAMAMDA 12. YILIM COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM PUANIM 71.453 SBÜTÜN UMUDUM SİZCE ŞANSIM VAR MI

  13 Ağustos 2012 15:30
  • melisa ;

   tarihçiyim.atanamamam da 13.yılım.70 aldım.atanabilir miyim sizce?

   13 Ağustos 2012 18:31
 • Hasan ;

  Sevgili arkadaşlar, yorumlar ve cevaplar arasında kendini Ali veya Mahmut gibi isimlerle tanıtıp Milli Eğitim’de filan görevli olduklarını söyleyen dolandırıcı aşağılıklar var, onlara dikkat edin !!!

  13 Ağustos 2012 15:12
  • hatice ;

   amaçları ne olabilir ki:S

   14 Ağustos 2012 09:47
 • emel ;

  turkce ogretmenıyım 84.8 aldım. sızce atanma ıhtımalım varmı ılk atamada

  13 Ağustos 2012 15:04
  • osman ;

   emel hanım o 1348 şubat atamasına göre 1348 den 546 sı atandığı için 546 çıkarın.sizi de tahmini sınavda tahmini 200-300 türkçeci geçmiş olsa sizin sıranız yaklaşık 1348-546+200&300=1100 filan olmalı. oda sizi sivas a veya tokat’a filan atar.amasya olmaz sanırım.türkçe nin puanı da yaklaşık 78 e filan düşecektir.

   13 Ağustos 2012 16:57
   • ayşe ;

    osman arkadaşım ağzından bal damlıyor bende Türkçeciyim puanım 81.84 sıralamam 3189 geçen sene 86.86yla kapadı atanmam çok zor ama yine de Allahtan ümidimi kesmiyorum umut dünyası işte…

    15 Ağustos 2012 11:05
 • erensoy ;

  herkesin sınav sonucu öncelikle hayırlı olsun bende 70.200 aldım pdr mezunuyum adıyaman merkeze atanabilirmiyim acaba

  13 Ağustos 2012 14:14
  • dadiezel ;

   hocam bu puana pdrci olarak adıyaman merkez’e kesin atanırsınız. geçen atamalarda taban puanlarınız çok düşüktü ve sizin branşa çok ihtiyaç var

   14 Ağustos 2012 15:07
 • elif ;

  88.15 puanım bilişim teknoloji öğrt acaba kontenjan ne olur atanırmıyım

  13 Ağustos 2012 14:03
 • esra ;

  merhaba arkadaşlar ben edebiyat mezunuyum 80.82 puan aldım sıralamam 29602 sizce olur mu cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  13 Ağustos 2012 13:51
 • haluk ;

  puanım 72 ing. öğretmeniyim atanma şansım var mı?

  13 Ağustos 2012 13:39
  • gökhan ;

   sıralamanız nedir haluk hocam

   14 Ağustos 2012 13:41
  • elif ;

   inşallah vardır… benim de puanım 72 ing. öğretmenliği :(

   19 Ağustos 2012 02:27
 • edebiyat ;

  ben edebıyatcıyım puanım 80.854 ve başarı sıram 29binlerde atanma ihtımalım nedır ılk defa gırıyorum bı fıkır vereebılırmısınız

  13 Ağustos 2012 13:14
  • EDEBİYATÇI ;

   alan sıralamasında kaçıncı oldunuz bu puanla

   13 Ağustos 2012 23:57
 • esra ;

  62 türkçe

  13 Ağustos 2012 12:56
 • mehdi66 ;

  Arkadaşlar bölümüm ilk öğretim fen bilgisi ..puanım 76..sıra :56000 …bu atalamadaki şansım nedir…

  13 Ağustos 2012 10:27
 • edanur ;

  arkadaslar ben sinifcıym 75 aldm sızce bu atamalarda sınf öğrt. ne kadar alınr ve kaça düşer? Atanma ihtimalm var mı sizce? Cevaplrnz için simdiden teşekkürler

  13 Ağustos 2012 04:00
  • deniz ;

   bnde sınıfcıyım edanur bnmde puan 75 aynı soruları bnde soruyorum ama nettekı yorumlar pek iç açıcı deıl.kımıleri 5000 olur dıyor kımılerı de 3500 hayırlısı artık

   15 Ağustos 2012 13:28
   • edanur ;

    yarin kontenjanlar açıklanır inşallah. Kimileri 1000 kimileri 3500-5000 alım olur diyor. Bakalım artık. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı gönlümüzün razı olacağı şekilde nasip eder inşallah

    15 Ağustos 2012 21:06
 • RAVZA NUR ;

  BEN DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİYİM SINAVDAN 66 ALDIM ATANMAM ALLAH’A KALDI DOĞRUSU BAKALIM HAKTAN HAYIRLISI

  13 Ağustos 2012 03:55
 • fen ve teknoloji ;

  arkadaşlar fen ve teknolojiye 5000 atama için imza kampanyası başlatıyoruz lütfen destek.

  imzakampanyam.com/bilim-ve-teknoloji-altyapisi-saglam-bir-ulke-icin-fen-ve-teknoloji-ogretmen-alimi-5bin-imza-kampanyasi-yorumlar

  13 Ağustos 2012 01:58
 • Serkan Sener ;

  Branşım müzik , puanım 59.467 atanma ihtimalim nedir sizce arkadaşlar ?

  12 Ağustos 2012 23:49
  • Ayşegül DERELİ ;

   Bir aksilik olmazsa kesn atanırsın

   13 Ağustos 2012 11:34
  • var ;

   dostum atanırsın endişelenme.

   15 Ağustos 2012 23:05
  • saziye ;

   kesin atanırsın.bende müzikçiyim.

   16 Ağustos 2012 15:44
 • Eda ;

  Puanım 74 bölüm ingilizce öğretmenliği. Taban puan ne olur sizce, şansım var mı?????!!!!!!!

  12 Ağustos 2012 14:55
 • hasan ;

  sos bil öğretmenliği puann 68 hiç umudum yok sizce olabilir mi

  12 Ağustos 2012 14:51
 • GULSAH ;

  Herkesin puanı hayırlı olur umarım ben de 75 aldım bolum ingilizce. Gecmis yıllara göre kötü bir puan ama oldukça düşük bu yıl puanlar. İlk kez hazırlandım bu yıl ve sisteme de çok hakim değilim. Bu puana bir atama olur mü yardımcı olabilir mı bilen arkadaslar???

  12 Ağustos 2012 14:42
 • VeDA ;

  Türkçe öğretmenliği puanım 81.7 ggenel sıralamam 25bin atanma uumudum var mı sizce =( birde branş sıralamam yaklaşık kaç olur… bilgisi olan var mı acaba … tşk

  12 Ağustos 2012 14:38
  • emel ;

   veda benm 84.8 ıle sırlamam 1348 e denk gelıyor . bır tanısım da 82 kusur ıle 2500 dıye hespalmıs

   13 Ağustos 2012 14:56
   • osman ;

    emel hanım o 1348 şubat atamasına göre 1348 den 546 sı atandığı için 546 çıkarın.sizi de tahmini sınavda tahmini 200-300 türkçeci geçmiş olsa sizin sıranız yaklaşık 1348-546+200&300=1100 filan olmalı. oda sizi sivas a veya tokat’a filan atar.amasya olmaz sanırım

    13 Ağustos 2012 16:55
 • dilek ;

  arkadaslar merhaba , basarı sıram 70,322 Turk Dili ve Edebiyatı şansım nedir acaba ?

  12 Ağustos 2012 13:08
 • hatice ;

  arkadaşlar öncelikle herkesin sonucu hayırlı olsun ben kpssye girdim ama prosedur hakkında bilgim yok simdi puanım 85.5 ingilizce ögretmenliği mezunuyum lisans üstü düşündüğüm için pek kpssyi arastırmamıştm sınava öylesine girdim denebilir şimdi ne olacak 16 agustosta tercihler baslayacak galiba bize kılavuz gelecek mi gelmeyecek mi tercihler net üzerinden mi yapılacak hiç bşy bilmiyorm beni biraz bilgilendir misiniz tesekkurler..

  12 Ağustos 2012 12:25
  • mahmut ;

   mahmut_ister@hotmail.com
   ben milli eğitimde yim eklerseniz faceden falan yardımcı olmaya çalışırım size
   şimdiden başarılar

   13 Ağustos 2012 09:43
   • ali ;

    kabul etmeyin mahmut un yorumunu
    rica olunur

    13 Ağustos 2012 09:51
    • hatice ;

     neden ki anlamadım zaten face kullanmıyorum ekleme durumum yok da merak ettim neden kabul etmiyim:)

     14 Ağustos 2012 09:31
  • hatice yılmaz ;

   öncelikle tebrikler canım benim ismimde hatice mebbis milli eğitim bakanlığının sitesi var ordan başvuruyosun zaten orda kimlik numaran ve şifrenle giryosun girebilceğin okulların listesi çıkyor bu puanınla atanırsın kesin bu arada milli eğitimden onaylatman gerekli
   götürmen gereken evraklar var neyse klavuzda daha detaylı öğrenirsin. bu puanla atanırsın kesin bol şans bende resim öğretmeniyim benimkin zor biraz allh yardımcım olsun:( senide tebrik ederim.

   13 Ağustos 2012 10:41
   • hatice ;

    çok tesekkur ederim ya şimdi girebildim nete Allah razı olsun bu arada kadir geceniz de mubarek olsun:) Allah yardımcın olsun inşallah hayırlısıyla olur ya:)

    14 Ağustos 2012 09:29
  • ali ;

   bu adresten size yardımcı olurum şnşallah

   13 Ağustos 2012 11:01
   • hatice ;

    sağolun:)

    14 Ağustos 2012 09:29
 • mehtap ;

  Özel okulda 12 senedir çalışan bir matematik öğretmeniyim geçensene girdim 56 aldım bu seneyse 47 su anki psikolojimi anlatıyım size evet çalışamadım çünkü çok yoğun çalıştığım için vaktim gercekten olmadı ama ben 1977 doğumluyum ve 40 yaş son seneye sırf bu sınav için çalışma hayatını bırakıp dersaneye hazırlanırsam nasıl ev gecimine katkı saglayacağım ,devletin acil bilfiil çalışma süresi olan öğretmenlere öncelik getirmesi gerekiyor yoksa gercekten artık isyan edeceğim ,sabır sabır sabır ama madem böyle olacaktı bu fakültedn neden mezun ettiniz bizim sucumuz ne amac ne ,Türkiye öğretmenlerine deger vermedikçe eğitimin kalitesi bu kadar olur işte ,üstelik öğretmen yetiştirmek te ne demek öğretmen kendini yetiştirir alanında buna göre ölçülür performans degerlendirmesine göre de değerlendirilir,ya acaba soruyorum kac kişi bu sınavlrdan gecti üst makamda oturan büyüklerimize soruyorum ,yanıtınız nedir???

  12 Ağustos 2012 00:16
 • ayluf ;

  arkadaşlar beden eğitimi kaç puana düşer bilen varmı

  11 Ağustos 2012 23:31
 • ayluf ;

  arkadaşlar beden eğitimi kaça düşer

  11 Ağustos 2012 23:02
 • merve ;

  arkadaşlar bölümüm türkçe puanım 83.988 atanma ihtimalim nedir sizce?

  11 Ağustos 2012 22:39
  • esra ;

   puanın biraz düşük 85 üstüne çıksan iyiydi ama bu yıl türkçe alımı artıcak atanırsın büyük ihtimal ama sıralamanı yaz o daha önemli

   12 Ağustos 2012 06:33
   • aliii ;

    mervecim 2500 alımda ucundan benimde 83.8 sıralamam 2200 umutla bekliyorum

    14 Ağustos 2012 10:19
 • özlem ;

  pardon ama okul öncesi ve din kültürünün tahmini kontenjanları arasında fark göremiyorum, derdiniz ne sizin? yıllardır mezun olan ilahiyatçılara iş imkanı yokken bunu dert ettiniz mi çok merak ediyorum.

  11 Ağustos 2012 21:56
 • evin2135 ;

  merhaba arkadaşlar sosyal bilgiler mezunuyum 77 aldım atama konusunda ne diyeblirsiniz?
  saygılar

  11 Ağustos 2012 21:39
 • selçuk ;

  teknik eğitim matbaa öğretmenliğinden bu seneki ağustos atamalarında ne kadar alım olur acaba bilgisi olan var mı arkadaşlar puanım 58,57 çok düşük atanma şansım var ama bir ümid

  11 Ağustos 2012 18:35
 • betül ;

  69 geldi puanım okulöncesi. inş atanırım çok korkuyoruuum=(

  11 Ağustos 2012 17:48
  • YASEMİN ;

   65 de kalır diye duydum ok. önc.

   11 Ağustos 2012 22:31
   • betül ;

    ben de atanırım diye düşünüyorum ama belli olmuyo işte o yüzden çok stres yaptım. hayırlısı olsun hepimiz için

    11 Ağustos 2012 23:51
  • murat ;

   bence 26. tercihide yap bence okul öncesi öğrtmnliği 73 aldım baklım hakkımızda hayrlısı neyin ne olcağı belli olmaz bu yıl

   12 Ağustos 2012 21:51
 • MEHMET GÜM ;

  yandaşlardan sıra gelirse cemaat izin verirse Allah uzun ömür ihsan ederse atamalarda sizede sıra gelir

  10 Ağustos 2012 17:34
  • kardesım ;

   yandas ve cemaat izin verirse falan fılan kardesım calısta yuksek puan alkı insanların gunagına gırme gercı memnun olurlar omur tarafta senden alacaklı olurlar

   12 Ağustos 2012 11:01
 • ali ;

  arkadaşlar acaba ağustos atamalarında kaç tarih öğretmeni atanır acaba sanırım milli güvenlik dersi tariçilere verileceğinden alım çok olacak

  10 Ağustos 2012 10:10
 • esra ;

  ingilizce gygk 62 eğitm 73 çok mu düşük atanmak için?:(

  07 Ağustos 2012 19:08
  • hülya ;

   çok düşük arkadaşım:(bu netlerle atama zor olur.

   07 Ağustos 2012 19:45
 • Sağlıkçı öğretmen adayı ;

  sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenliği için kurumlararası alım olucakmı? olursa kaç kişi alınır acaba bilgisi olan varmı?

  06 Ağustos 2012 11:12
 • Ayşeee ;

  Fenden 86,466 ile atama bekliyorum,bu sene tekrar girdim inşş atanırım,,çok sıkıcı beklemekk…

  04 Ağustos 2012 21:45
 • e-mail ;

  coğrafya taban puanı kaç olur acaba arkadaslar

  01 Ağustos 2012 14:57
 • TEKNİK EĞİTİMİN SON DEMLERİ ;

  Metal öğretmenliği mezunu olarak soruyorum;40000 öğretmen alınacak peki bunların kaçı teknik öğretmen ve teknik öğretmenlerin arasından kaçıda metal öğretmeni olacak… 99 değişikliğinden bu yana teknik okulların kalitesi,öğrenci sayısı,öğretmen sayısı vb.. birçok konuda gerileme yaşanmaktadır.Hükümetin bu konulara da biraz kafa yorması gerekli…

  01 Ağustos 2012 09:30
 • vatansagolsun ;

  şu anda intiharın eşiğine gelşmiş bir öğretmen adayı olarak yazıyorum. hangi siteye baksam tüm yorumlarda vatan sagolsun, büyük türkiye, vatan millet sakarya vb… yazılar görüyorum. iyi hoş da sevgili vatanım sag olsun, T.c. ilelebet var olsun… var olmasına da… biri KPSS’ den 25 puanla atanırken ben neden 86.100 ile atanamıyorum. korkudan birşey de yazamıyorum. ölümüm armağan olsun size… sevgili Türkiye’m… sevgili din (kültürü ve ahlak bilgisi) kardeşlerim…

  01 Ağustos 2012 04:34
  • timsal ;

   İntahar edince artık seni orda atarlar. düşünmek hiç bi şeyi çözmüyor.İnsan taktıkça takıyor.Sen senin durumda olanlar üstüne düşeni yaptı.Hükümette üstüne düşeni yapsın.Oluruna bırak çünkü sonucu değiştirmemiz imkansız.Düşündükçe içinden çıkılmaz hal alıyor.

   02 Ağustos 2012 10:45
  • fryta ;

   bir zamanlar üniversiteye girebilmek; bazı öğrenciler için sadece barajı geçmek, bazı öğrenciler (imam hatip lisesi öğrencileri) içinse sözelde ilk bine girebilmekti. o zaman kimsenin bu duruma bir eleştirisi yoktu. İlahiyat fakülteleri yıllardır az mezun verdi , öğretmen alımları için ise şu an kontenjan çok. Bu durumun ortaya çıkması nda bunun etkisini düşünün biraz da…

   11 Ağustos 2012 17:42
  • merve ;

   insanları bu noktaya getirenler utansın gerçekten.gelecek kaygısı yaşamaktan gününün tadını çıkaramayan nesiller yetişiyor.duyun artık sesimiz yeter!!! atayacağınız kadar öğrenci alın

   11 Ağustos 2012 21:43
 • lkdjsbhfdıdkıodf ;

  şöyle bir gezdim de

  01 Ağustos 2012 04:22
  • elif ;

   iyi yapmışsın gezi gözlemin ne ……….

   11 Ağustos 2012 13:51
 • NAZİFE ;

  okul öncesi öğretmenlik mezunuyum bu yeni saçma 4+4+4 sisteminde benim durumum ne olacak bileniniz varsa detaylı bi açıklama yapabilir misiniz?

  27 Temmuz 2012 08:42
  • keznan ;

   okulöncesı 4 binden az olmaz. Bakanlgn ackladgı gelecek on yılın ögretmen ihtyacı listesınde bulunmuyor. Bu da okulöncesnin mevcut 13 bin olan ögretmen acgının en kısa zamanda kapatlması anlamına geliyor…

   29 Temmuz 2012 13:23
   • falanca ;

    Çok iyi niyetli bir yaklaşım…

    02 Ağustos 2012 11:56
 • uğur ;

  elektrik üğretmeni alınacakmı acaba kurumlararası atama ile bilgisi olan varsa cevaplasın lütfen

  27 Temmuz 2012 01:35
 • barış ;

  Mrh. arkadaşlar bu alımlarda kurumlar arası geçişlere yer verilir mi. Verilirse yüzde kaç verilir..

  19 Temmuz 2012 14:47
  • sezen ;

   ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ mutlaka olmalı

   26 Temmuz 2012 17:06
   • kemal ;

    katılıyorum ALMANCA seçmeli olcak çünkü

    26 Temmuz 2012 17:08
    • muzaffer ;

     herkese slm olsun,almancacıyım,68 aldım diye üzülüyordum fakat il milli eğitimden bir arkadaşım branşlarla ilgili bir genelge yayımlandığını ve türkiye geneli almanca ihtiyacının(orta okullarla birlikte)3 bine yakın olacağını ve en az 1000 alım olacağını söyledi.ben kesin demiyorum,fakat bana gelen haber bu.artık öngörü müdür,büyük bir ihtimal mi bilemiyorum.herkese bol şans

     14 Ağustos 2012 16:37
     • elff ;

      inş dediğin gibi olur arkadşm bende almancacyım 350 sıralamam ama umudm yok
      :(

      15 Ağustos 2012 12:01
 • tubi ;

  kimyadan kaç kişi alınır taban puan kaça düşer acaba?

  19 Temmuz 2012 02:09
  • Serdar ;

   Sizin puanınız kaç.:)

   12 Ağustos 2012 02:29
 • nurşen inal ;

  Açıktan atama konusunda bir bilgi verilmedi,açıktan atamaya son anda yok denebilir mi ?

  17 Temmuz 2012 10:23
 • engin yükseldi ;

  ağustos 40000 atamasında tahmini olarak kaç coğrafyacı alırlar puan tahminen ne olur

  17 Temmuz 2012 00:21
 • okulönceci ;

  okul öncesinin durumu bu sene ne olur? nekadar alım olur? kaça düşer?

  16 Temmuz 2012 17:53
 • gizem ;

  hayır o kadar düşmez 85 en fazla

  16 Temmuz 2012 09:02
 • selda ;

  ne kadar ingilizce öğretmeni alınır?puan kaça düşer?

  16 Temmuz 2012 07:33
  • serhat ;

   inşallah ingilizce 70 e kadar iner de atanırız yaa. yoksa halimiz harap :S

   16 Temmuz 2012 23:51
 • yase ;

  Fen bilgisinden ne kadar öğretmen alırlar acaba?Fen bilgisinin puanları 80’e düşer mi ?

  15 Temmuz 2012 16:15
  • yavuz ;

   kesinlikle düşer ümidini kaybetme hatta bence 78 i de görürr Allah herkesin gönlüne göre versin kib

   27 Temmuz 2012 08:28
   • betül ;

    78 e mi düşer? neye dayanarak bunu söyleyebiliyosunuz? inş düşer o kadar site gezdim sizin bu yorumunuzu görünce birazda olsa moralim düzeldi. herkes 85 e bile düşmez derken…

    29 Temmuz 2012 14:00
    • yagmur ;

     çok ilginç 78e düşmesi mümkün değil. 83e düşerse iyi bence.

     11 Ağustos 2012 17:50
    • dzm ;

     ben fen bılgısı ogretmenı olarak 85 aldım benım umıdım yok, bıbılsem olcagını…:(

     12 Ağustos 2012 13:05